Divize Žďár nad Sázavou

Vyjádření správce sítě ke stavební činnosti

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci ke stavební činnosti je možné získat za těchto podmínek:

1.  Projektová dokumentace stavby pro územní, stavební či jiné řízení bude předložena na  VAS k odsouhlasení.

VAS upozorňuje:

-  informace týkající se poskytnutí digitálních dat (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn) zařízení ve správě VAS za účelem zpracování projektové dokumentace stavby jsou uvedeny na https://gis.vodarenska.cz/

-  rozsah projektové dokumentace stavby musí být zpracován v souladu s vyhláškou
č. 499/2006 Sb. v platném znění

-  projektová dokumentace stavby musí respektovat ochranné pásmo zařízení ve správě VAS v souladu:

  • se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění /vodovody a kanalizace/
  • se zákonem č. 458/2000 Sb. § 46, odst. (5) v platném znění /zemní kabelové rozvody silové NN   a signalizační/
  • s ČSN 75 5411, článek 4.4 /vodovodní přípojky/
  • s ČSN 75 6101, článek 6.1.3. /kanalizační přípojky/

-   v případě křížení navržených inženýrských sítí se zařízením ve správě VAS musí být respektován úhel křížení v rozmezí 90-60° a minimální svislá vzdálenost v souladu s ČSN 73 6005

-   v případě požadavku napojení stavby na vodovod a na kanalizaci ve správě VAS je nutné předložit projekt vodovodní a kanalizační přípojky zpracovaný v souladu s požadavky VAS – veškeré informace zde 

2.  Projektovou dokumentaci stavby je možné na VAS doručit těmito způsoby:

-   žadatel se osobně dostaví s žádostí o vyjádření a s projektovou dokumentací na
VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 h, 12:00 až 15:00 h, středa od 7:00 až 11:00 h, 12:00 až 17:00 h)

-   žadatel se osobně dostaví na VAS v neúředních dnech a předá projektovou dokumentaci s žádostí o vyjádření na podatelnu VAS - dveře č. 18

-   žadatel zašle žádost o vyjádření včetně projektové dokumentace v elektronické podobě (soubory typu pdf, výkresy min. v měřítku 1:250, 1:500 s tiskem ve formátu A4, A3) na e-mailovou adresu: divize@vaszr.cz. VAS však upozorňuje, že v případě velkého rozsahu stavby a nesplnění výše uvedených podmínek požaduje VAS vždy zaslat výkresovou část v tištěné podobě v odpovídajícím měřítku

-  žadatel zašle žádost o vyjádření včetně projektové dokumentace na adresu:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou.  

3.  Žadatel do 30 dnů ode dne podání žádosti obdrží písemné vyjádření VAS. Vyjádření VAS vždy zasílá na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o vyjádření.

 

Žádost o vyjádření ke stavební činnosti

Přílohy - stavby komunikací

Přílohy - stavby mimo komunikací