Cena vodného a stočného ve „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí pro rok 2017

Od 1. 1. 2017 dojde u obcí sdružených ve "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí k minimálnímu navýšení ceny stočného o 0,55 Kč vč. DPH, cena vodného zůstává nezměněna.  

1. Cena vodného a stočného na rok 2017

Předsednictvo "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí Blansko schválilo na svém zasedání dne 14. 11. 2016 cenu vodného a stočného od 1. 1. 2017 v obcích, městech a městysech Svazku ve výši 93,99 Kč vč. 15% DPH (81,73 Kč bez DPH) za 1.000 l pitné vody a odpadní vody.

 Cena vodného a stočného pro rok 2017 vychází z Finanční analýzy, jako stěžejního dokumentu nutného pro získání dotací z Operačního programu životního prostředí (jedná je o dotace z Evropské unie).

V ceně vodného a stočného, vycházející z tohoto dokumentu, musí být zakalkulováno:

- zajištění samofinancování provozu projektů, na které Svazek dotaci žádá

- zajištění samofinancování obnovy veškerého majetku Svazku

- vytvoření přiměřeného zisku pro provozovatele při dodržení sociální únosnosti cen po celé období platnosti Finanční analýzy

Cena vodného a stočného musí tedy garantovat skutečnost, že Svazek je schopen zafinancovat investiční i provozní náklady nejen u projektů, na které žádá dotaci, ale ufinancovat také provoz a postupnou obnovu veškerého majetku Svazku (jedná se vlastně o Plán financování obnovy, dále PFO) a to pod podmínkou, že nebude překročena výše tzv. sociálně únosné ceny.

Na období roku 2013 – 2017 plánuje Svazek vynaložit v rámci PFO téměř 400 mil. Kč pouze na obnovu infrastruktury (v této sumě nejsou zahrnuty nové investice). Z této částky by měly tvořit přes 200 mil. Kč dotace.

Tab. 1 Porovnání ceny za 1.000 litrů pitné vody a odpadní vody v roce 2016 a 2017 v cenách bez DPH:

 

Cena bez DPH 2016 /Kč/

Cena bez DPH 2017 /Kč/

Rozdíl /Kč/ 2017/2016

Nárůst (%)

vodné

40,65

40,65

+0,00

0,00

stočné

40,60

41,08

+0,48

1,18

vodné+stočné

81,25

81,73

+0,48

0,59

 
Tab. 2 Porovnání ceny za 1.000 litrů pitné vody a odpadní vody v roce 2016 a 2017 v cenách včetně DPH: 

 

Cena s 15% DPH 2016 /Kč/

Cena s 15% DPH 2017 /Kč/

Rozdíl /Kč/ 2017/2016

Nárůst (%)

vodné

46,75

46,75

+0,00

0,00

stočné

46,69

47,24

+0,55

1,18

vodné+stočné

93,44

93,99

+0,55

0,59

Úprava ceny představuje pro čtyřčlennou rodinu, která spotřebuje 120 m3 za rok (průměrná spotřeba na okrese Blansko), zvýšení o cca 70,- Kč ročně, tj. v průměru o 5,50 Kč měsíčně, je-li fakturováno vodné i stočné.

V případě fakturace pouze vodného nedochází k žádnému nárůstu. 

2. Faktory ovlivňující tvorbu ceny vodného a stočného

A. Struktura nákladů vodohospodářských společností

U vodohospodářských společností obecně je vysoká míra tzv. fixních nákladů na celkových nákladech společnosti. To jsou náklady, které musí společnost vynaložit bez ohledu na to, jaká je spotřeba vody ze strany zákazníků. Konkrétně řečeno, firma nemůže propustit polovinu montérů vodovodů, kteří mají na starosti opravy a údržbu na vodovodním řadu, ve kterém klesne spotřeba vody třeba právě na polovinu. Na zmíněném vodovodním řadu bude nutné dál provádět stejnou údržbu a opravovat poruchy jako v době, kdy tam byl průtok (a tedy i spotřeba), dvakrát vyšší.

Míra fixních nákladů se pohybuje okolo 80% na vodném, na stočném jsou pak tyto náklady ještě vyšší, to znamená, že z každých 100,- Kč nákladů musí být minimálně 80,- Kč nákladů vynaloženo vždy bez ohledu na to, kolik zákazníci spotřebují vody. Tato čísla jsou zcela srovnatelná s jinými vodohospodářskými společnostmi v ČR.

B. Náklady na obnovu majetku

Jak již bylo uvedeno výše, Svazek VaK Blansko má povinnost vytvářet takové zdroje, aby byla v budoucnu zajištěna tzv. samofinancovatelnost obnovy veškerého majetku Svazku. Za tímto účelem odvádí VAS, a.s. Svazku VaK nájemné. Nutno říci, že mnozí jiní provozovatelé VH infrastruktury tuto povinnost nemají, do ceny vodného či stočného tyto náklady nepočítají a jejich výsledná prodejní cena může být potom výrazně nižší. To také zkresluje vzájemné porovnání kalkulací.

Pro představu: v plánu na rok 2017 činí tyto náklady na obnovu ve formě nájemného téměř 1/3 veškerých nákladů!

C. Výše spotřeby vody

VAS, divize Boskovice provozuje ve Svazku VaK Blansko 110 obcí (včetně jejich místních částí) a z tohoto počtu má 70 těchto katastrů méně než 500 obyvatel. Část zákazníků napojených na veřejný vodovod, zejména na vesnicích, využívá vlastních zdrojů (studny), a i díky tomu průměrná spotřeba vody v domácnostech dosahuje cca 95% průměru ČR (cca 83 1/osobu a den). Na okrese není žádná významná společnost s velkou spotřebou vody, kromě Pivovaru Černá Hora a nemocnic v Boskovicích a Blansku, apod. (průměrná celková spotřeba vody dosahuje pouze 89% průměru ČR).

Kdyby byla průměrná spotřeba vody ve Svazku stejná, jako je republikový průměr, mohla by být prodejní cena vodného a stočného o téměř 7,- Kč/m3 nižší.

D. Výtěžnost sítě

Náš region nelze srovnávat s většinou jiných regionů v rámci ČR. Jestliže republikový průměr této hodnoty činí cca 6.090 m3 vyfakturované (spotřebované) vody na jeden kilometr vodovodní sítě, potom ve Svazku VaK Blansko je skutečnost o třetinu nižší, a to 3.960 tis. m3.  Tato skutečnost vlastně znamená, že pokud chceme dosáhnout stejného objemu fakturace vody, jaká je průměrně dosahovaná v ČR, musíme k tomuto účelu provozovat v našich podmínkách o třetinu delší vodovodní síť, než je v ČR obvyklé. A delší vodovodní (a samozřejmě i kanalizační) síť zase samozřejmě znamená vyšší náklady. Podobná situace je i u výtěžnosti z vodovodních přípojek. Zatímco v ČR je průměrná spotřeba v každé vodovodní přípojce cca 227 m3 za rok, v podmínkách Svazku VaK Blansko se jedná
o pouhých 142 m3, tedy opět o zhruba šedesátiprocentní stav republikového průměru.

E. Zisk provozovatele

Zisk nemá zásadní vliv na výši ceny vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko. Pro rok 2017 se pohybuje ve výši 3%.

I přes tyto výše uvedené nepříznivé vlivy pro provozování vodovodů a kanalizací vykazuje VAS, a.s. divize Boskovice dlouhodobě nadprůměrně vysoké procento tzv. municipálního přínosu, což je hodnota, která udává kolik procent z „vybraného“ vodného a stočného provozovatel „vrací“ zpátky do infrastruktury formou nájemného a oprav, vodohospodářské infrastruktury.

3. Struktura a vliv nákladových kapitol a zisku na cenu vodného a stočného

Celkové náklady na vodné a stočné včetně zisku pro rok 2017 jsou naplánovány ve výši 227.958 tis. Kč, celková prodejní cena pro tento rok je ve výši 81,73 Kč/m3 bez DPH. Pro srovnání - plán pro rok 2016 činil 226.125 tis. Kč.

A. Přímé náklady do infrastruktury

Přímé náklady do infrastruktury (tj. nájemné infrastruktury, které odvádí provozovatel Svazku a náklady na opravy
a údržbu infrastruktury) jsou pro rok 2017 plánovány ve výši 138.900 tis. Kč, což je 60,93% celkových nákladů.

B. Povinné náklady vyplývající z legislativy

- Poplatky za podzemní vodu a poplatky za vypouštění odpadních vod: pro rok 2017 náklady ve výši 8.850 tis. Kč, což je 3,89 % celkových nákladů.

- Náklady na likvidaci odpadu, vodoměry a laboratorní rozbory: pro rok 2017 náklady ve výší 9.650 tis. Kč, což jsou 4,23 % celkových nákladů.

Povinné náklady vyplývající z legislativy celkem pro rok 2017 ve výši 18.500 tis. Kč, což je 8,12 % celkových nákladů.

C. Náklady na elektrickou energii

Přímé náklady na elektrickou energii (bez spotřeby el. energie v provozních a administrativních budovách) pro rok 2017 náklady ve výši 15.550 tis. Kč, což je 6,82% celkových nákladů.

D. Dodavatelské náklady na úpravu pitné i odpadní vody, nákup pitné vody a na čištění odpadních vod

Náklady na úpravu pitné a odpadní vody (tj. chemikálie), na nákup pitné vody (voda převzatá) a na dodavatelské čištění odpadních vod (voda vyčištěná) pro rok 2017 celkem ve výši 6.665 tis. Kč, což jsou 2,92 % celkových nákladů.

E. Ostatní provozní náklady a tržby mimo vodné a stočné

- Provozní náklady dodavatelské (plyn, materiál, služby, atd.): pro rok 2017 náklady ve výši 1.893 tis. Kč, což je 0,82 % celkových nákladů.

- Tržby mimo vodné a stočné (zejména předaná voda): pro rok 2017 ve výši -2.550 tis. Kč, což snižuje celkové náklady o 1,12%

- Náklady na dispečink (nepřetržitý monitoring objektů a řízení dodávky vody do jednotlivých objektů) v roce 2017 náklady ve výši 6.000 tis. Kč, což jsou 2,64% celkových nákladů.

- Interní provozní náklady (přímé mzdy, odpisy, režie) pro rok 2017 náklady ve výši 35.715 tis. Kč, což je 15,67% celkových nákladů. 

Ostatní provozní náklady celkem: pro rok 2017 náklady ve výši 41.058 tis. Kč, což je 18,01% celkových nákladů.

F. Zisk provozovatele

Zisk provozovatele pro rok 2017 je ve výši 7.286 tis. Kč, což je 3,18% z celkových nákladů.

 Graf Struktura nákladových položek – plán na rok 2017

 Graf_vodn___sto__n___2017.jpg

Závěrem si dovolujeme upozornit, že informace médií o provozních společnostech se zahraniční účastí na téma, kolik finančních prostředků mizí v zahraničí, se netýkají VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., protože naše společnost je ryze českou společností v 100% vlastnění municipalit (svazků měst a obcí).

 

 

Ing. Petr Fiala
ředitel divize Boskovice

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky