Informace předávané provozovatelem VaK dle § 36 zákona č.274/2001 Sb.

Info obcím o provozu VaK
Příloha A - Informace o rozsahu zmocnění předaných identifikovaným vlastníkemvodovodu nebo kanalizace identifikovanému provozovateli smlouvou podle § 8 odst. 2
Příloha B - Informace o jakosti a tlaku dodávané pitné vody a maximální míře znečištění odváděných odpadních vod, místo zveřejňování aktuálních informací
Příloha C - Informace o způsobu zjišťování množství odebírané vody včetně stanovení způsobů umístění vodoměrů, způsobu zjišťování množství odpadních vod, výpočtu odváděných srážkových vod a o možných výjimkách
Příloha D - Informace o technických požadavcích na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci včetně zakázaných materiálů pro vnitřní rozvod
Příloha E - Informace o technických požadavcích na přípojky
Příloha F - Informace o fakturaci, případně zálohové platbě a o způsobu vyúčtování
Příloha G - Informace o rozsahu a podmínkách odpovědnosti za vady, způsobu a místě jejich uplatnění, včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti (reklamační řád)
Příloha H - Informace o možnostech přerušení nebo omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod a o podmínkách náhradních dodávek vody a náhradního odvádění odpadních vod a údajích o způsobu informování osob, které tyto služby využívají
Příloha I - Informace o případných smluvních pokutách

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky