Kvalita OV na odtoku z ČOV

Odpadní vody, vznikající každodenní lidskou činností v domácnostech, školách, službách nebo při práci (včetně průmyslových odpadních vod), ale i srážkové vody odváděné jednotným kanalizačním systémem, je zapotřebí před jejich vypuštěním do vodních toků čistit, aby byly splněny legislativou stanovené předpisy a nedošlo k ohrožení nebo zhoršení stavu vodního prostředí.

Výsledná kvalita vypouštěných odpadních vod je zajišťována budováním a provozováním čistíren odpadních vod. V působnosti naší společnosti jsou čištěny odpadní vody všech obcí a měst s počtem napojených obyvatel větším jak 1 000 a také u mnoha dalších obcí menší velikosti v regionech Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.

Kvalita vypouštěných odpadních vod

u největších provozovaných ČOV

rok: 2016

ČOV Množství odpadních vod (skutečnost) Zbytkové koncentrační znečištění odpadních vod (průměrné roční hodnoty)
  roční

prům.

denní

BSK5 CHSK NL N-NH4 Nanorg Ncelk Pcelk
  m3/rok m3/den mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Blansko 1341909 3676 3,9 27,2 4,3 3,0 10,49 11,47 1,48

limitní hodnoty

2370000 6493 14 60 18 - - 14 1,5
Boskovice 956944 2622 3,9  27,3 6,1 0,9 3,35 4,57 1,08

limitní hodnoty

*

1420000 3890 14 60 18 - - 14 1,5

* limity znečištění - průměrné hodnoty nebo maxima dle rozhodnutí

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky