Vodovodní / kanalizační přípojky

Postup pro zřízení vodovodní/kanalizační přípojky:

I. První kontakt stavebníka domovní přípojky s provozovatelem vodovodu nebo kanalizace

Za účelem dojednání konkrétních podmínek pro zpracování projektové dokumentace na stavbu vodovodní nebo kanalizační přípojky v konkrétní lokalitě stavebník (případně prostřednictvím projektanta) požádá osobně nebo písemně, a to na pracovišti:


VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s.
divize Boskovice, 17.listopadu 14, 680 19 Boskovice
technický úsek
Ing. Alena Tichá, p. Zdeňka Šperková
tel.: 516 427 223, 516 427 231
e-mail: ticha@vasbo_cz, sperkova@vasbo_cz
 
Úřední hodiny: 
Pondělí 7 - 14.30 hodin
Středa 7 - 15 hodin

V této fázi stavebník doloží písemnou žádost. Přílohou žádosti musí být: 

 • snímek z katastrální mapy s vyznačením dotčených pozemků
 • podrobnější situace s umístěním stavby
 • u větších staveb výpočty potřeby vody, množství odpadních vod
 • případně další podrobnosti o zamýšlené stavbě

Žadatel do 30 dnů od podání úplné žádosti obdrží:

 • předběžné vyjádření o možnosti napojení s podmínkami pro zpracování projektové dokumentace
 • situaci dotčené lokality s vyznačením stávajícího vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, na které bude možné vodovodní nebo kanalizační přípojku napojit

Vyjádření se vždy zasílá na korespondenční adresu uvedenou v žádosti. Variantně je možné dle domluvy osobní převzetí nebo odpověď e-mailem.

II. Vyjádření k projektové dokumentaci

Pro získání konečného stanoviska provozovatele k vybudování přípojky (za účelem předložení stavebnímu úřadu) žadatel o přípojku doloží provozovateli (kontakt viz výše):

a) Vyplněnou

Žádost o vyjádření.dot
Žádost o vyjádření.pdf

b) Jednoduchou projektovou dokumentaci

Standardní rozsah jednoduché projektové dokumentace:

 • technická zpráva obsahující technický popis stavby (včetně vodovodní a kanalizační přípojky), výpočet potřeby pitné vody, u kanalizační přípojky také množství splaškových a srážkových vod a bude-li napojovaná nemovitost produkovat vody technologické i jejich kvalitu a  množství. Výpočty potřeby vody a množství odpadních vod nemusí být dodány u staveb rodinných domů.
 • přehledná situace příslušné části obce s  vyznačením místa stavby ( M 1:2 880, M 1:2 000 nebo M 1:1 000 ),
 • podrobná situace se zakreslením stavby a přípojek s uvedením katastrálních čísel pozemků a staveb dotčených uvažovanou stavbou ( M 1:200 nebo M 1:100),
 • podélný profil vodovodní a kanalizační přípojky, dimenze přípojky, spád, ...
 • výkres vodoměrné šachty u vodovodní přípojky, výkres kontrolní šachty u kanalizační přípojky. U staveb, kde budou realizovány objekty k předčištění odpadních vod - ČOV, lapáky tuků, odlučovače ropných látek, apod. bude dodána projektová dokumentace těchto staveb včetně hydrotechnických výpočtů.
 • vzorové uložení potrubí, detail připojení na vodovodní nebo kanalizační síť

c) Pokud stavba vodovodní nebo kanalizační přípojky povede v pozemcích jiných vlastníků, předloží investor souhlas těchto vlastníků se stavbou přípojky.

Žadatel do 30 dnů od podání úplné žádosti obdrží písemné vyjádření VAS, a.s. divize Boskovice. Vyjádření se vždy zasílá na korespondenční adresu uvedenou v žádosti. Variantně je možné dle domluvy osobní převzetí.

III. Přihláška k odběru vody nebo k odvádění odpadních vod a žádost o zřízení přípojky

Po vydání stavebního povolení či územního rozhodnutí nebo územního souhlasu (dle konkrétních podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu) na stavbu přípojky, si stavebník na příslušném provozu vodovodů nebo kanalizací vyzvedne prázdný formulář a předloží vyplněný formulář Přihlášky“:

Přihláška k odběru vody a žádost o zřízení vodovodní přípojky

 • provoz vodovodů 41 Boskovice – 17. l istopadu 14, 680 01 Boskovice, tel. 516 427 238
 • provoz vodovodů 42 Blansko – Poříčí 2026/20a, 678 01 Blansko, tel. 516 427 275

Přihláška k odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu

 • provoz kanalizací a ČOV 43 – Mánesova 2036/50, 680 01 Boskovice, tel.: 516 427 270

Povinná příloha přihlášky - fotokopie stavebního povolení, územního rozhodnutí či územního souhlasu na stavbu přípojky

V přihlášce uvede rozsah a způsob spolupráce v průběhu vlastní realizace přípojky a bude dohodnut termín realizace. Montáž vodovodní přípojky, tj navrtávka na vodovodní řad, osazení vodoměrné sestavy včetně fakturačního vodoměru a tlakovou zkoušku provádí výhradně VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

U kanalizační přípojky provádí výhradně VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. vlastní odbočení z kanalizačního řadu.

Realizace přípojky proběhne po obdržení objednávky od žadatele

IV. Smlouva na dodávku pitné vody a na odvádění odpadních vod

Na základě „Přihlášky k odběru vody a žádosti o zřízení vodovodní přípojky“ nebo „Přihlášky k odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu“ zákaznické centrum následně připraví a zašle stavebníkovi ve dvou vyhotoveních Smlouvu na dodávku pitné vody a na odvádění odpadních vod k podpisu. Podepsané smlouvy vrátí odběratel neprodleně na VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s., divizi Boskovice a po podpisu statutárního zástupce mu bude jeden výtisk neprodleně vrácen. Bez uzavřené písemné smlouvy není možno v souladu s § 10 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění pitnou vodu odebírat a odpadní vodu vypouštět.

V. Bližší podmínky a požadavky na přípojky

Zde je možno stáhnout podrobnější informace o technických požadavcích na přípojky.

Informace o tom "co nepatří do kanalizace"

VI. Zrušení vodovodní nebo kanalizační přípojky

Žádost o zrušení vodovodní nebo kanalizační přípojky se podává na příslušném provozu vodovodů nebo kanalizací

Zrušení vodovodní přípojky

 • provoz vodovodů 41 Boskovice – 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, tel. 516 427 238
 • provoz vodovodů 42 Blansko – Poříčí 2026/20a, 678 01 Blansko, tel. 516 427 275

Zrušení kanalizační přípojky

 • provoz kanalizací a ČOV 43 – Mánesova 2036/50, 680 01 Boskovice, tel.: 516 427 270

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky