Všeobecné podmínky - informace provozovatele

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru (resp. k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem není součástí vodovodní přípojky, ale je součástí vodovodu.

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.

Vodovodní přípojka i kanalizační přípojka není vodním dílem, ale je stavbou - proto ji nepovoluje vodoprávní úřad, ale stavební úřad.

Podle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., který platí od 1.1.2002 je vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
Opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. Jinak je oprava prováděna na náklady vlastníka pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci.

Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod mj. v případech,

  • nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku

  • neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace podle podmínek uvedených ve smlouvě uzavřené podle § 8, odst. 5

  • neodstraní-li odběratel závady na přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo na vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky