Informace předávané obcím provozovatelem VaK dle § 36 zákona č.274/2001 Sb.

Info obcim o provoze VaK

Příloha A - Informace o rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli smlouvou podle § 8 odst. 2

Příloha B - Informace o jakosti dodávané pitné vody a maximální míra znečištění odváděných odpadních vod,místo zveřejňování aktuálních informací

Příloha C - Informace o způsobu zjišťování množství odebírané vody včetně stanovení způsobů umístění vodoměrů, způsobu zjišťování množství odpadních vod a o možných výjimkách

Příloha D - Informace o technických požadavcích na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci včetně zakázaných materiálů pro vnitřní rozvod

Příloha E - Informace o technických požadavcích na přípojky

Příloha F - Informace o pravidlech pro členění položek při výpočtu ceny pro vodné a stočné, včetně struktury nákladových položek, pro účely porovnání cen pro vodné a stočné, dle § 29 odst. 3 písm.b)

Příloha G - Informace o fakturaci, případně zálohové platbě a o způsobu vyúčtování

Příloha H - Informace o rozsahu a podmínkách odpovědnosti za vady, způsobu a místě jejich uplatnění, včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti (reklamační řád)

Příloha I - Informace o možnostech přerušení nebo omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod a o podmínkách náhradních dodávek vody a náhradního odvádění odpadních vod a údajích o způsobu informování osob, které tyto služby využívají

Příloha J - Informace o případných smluvních pokutách

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Stanoviště

Ludvíkov

Ludvíkov

Ludvíkov

další odstávky