Intenzifikace ČOV Rebešovice

V srpnu 2012 byla dokončena zásadní intenzifikace ČOV Rebešovice a připravuje se její uvedení do zkušebního provozu. Čistírna, jejíž projektovaná kapacita v současnosti představuje 1 100 EO, zajišťuje čištění odpadních vod z této rozvíjející se příměstské lokality.    

Fotogalerie

nova COV Rebesovice

*(odkaz se otevírá do nového okna prohlížeče)

Technologická koncepce a vybavení ČOV

Odpadní vody ze systému jednotné kanalizace přitékají do vstupní čerpací stanice, kde je zajištěno mezní odlehčení jedné ze dvou hlavních přívodních stok (druhá má odlehčení na síti před ČOV). Kapacitní množství je čerpáno splaškovými čerpadly se schopností úplného dočerpání na mechanické předčištění a dešťové vody jsou přečerpávány do přilehlé dešťové zdrže.

Mechanické předčištění situované do haly nové provozní budovy je reprezentováno kompaktním multifunkčním zařízením spojujícím do sebe funkci jak česlí s promýváním a lisováním shrabků, tak záchytem písku s praním a separací.

Klíčový – biologický stupeň čištění představuje dlouhodobá oběhová aktivace s klasickou čtvercovou vertikální dosazovací nádrží. Řízení aerace podle kyslíkové sondy pro zvládnutí max. účinného odstraňování dusíkatých látek je dnes již samozřejmostí. V jednom stavebním bloku je zde včleněna též zahušťovací / uskladňovací nádrž na kal a příslušná strojovna s čerpadly a dmychadly.

Čistírna je vybavena i povodňovou čerpací stanicí pro zajištění potřebné funkce i během zvýšených stavů okolních toků. Zkušební provoz nyní prověří celkovou výkonnost systému i některá méně tradiční použitá řešení či zařízení.

Nové kapacitní požadavky

Do současnosti bylo čištění odpadních vod zajišťováno čistírnou typu kombiblok s kapacitou do 700 EO, vybudovanou na počátku osmdesátých let minulého století armádou pro potřeby místní posádky. S postupnou redukcí vojska pak postupně ČOV přešla pod patronaci obce a přepojováním kanalizačního systému pak sloužila jako její čistící zařízení v provozní odpovědnosti VAS (divize Brno – venkov). V závěru období však již kapacitně, ale i mírou zastarání a opotřebení nedostačovala pro potřeby zajištění odpovídající účinnosti čištění produkovaných odpadních vod.

Zmíněné kapacitní požadavky dané stavebním rozvojem posledních let a samozřejmě současné legislativní nároky na čištění odpadních vod tak předurčovaly technologickou koncepci a rozsah intenzifikace. Z hlediska situačního uspořádání pak hrály rozhodující roli ochrana před povodňovými stavy (inundační území Svratky), potřeba výstavby při zachování provozu čištění a minimální využitelnost stávajících stavebních objektů. Nové hlavní stavební bloky byly tedy budovány v rámci areálu mimo stávající objekty a ke střetu původní a nové technologie pak docházelo teprve při závěrečném přepojování a úpravách.

Základní údaje: 

Investor akce:

Obec Rebešovice, Zámecká 12, 664 61 Rajhrad:                     

Technický dozor:

AP INVESTING, s. r. o, Palackého 12, 612 00 Brno

Projektant:

VEGA spol v. o. s., Jiráskova 12, 602 00 Brno

Zhotovitel akce:

VHS Brno, a. s., Masná 102, 602 00 Brno

Provozovatel:

VAS, divize Brno - venkov

Celkové náklady akce:

28,8 mil. Kč bez DPH dle rozhodnutí Mze (zde pouze náklady za    stavební a technologickou část), z toho dotace MZE 45 %, KrÚ 10%, vlastní zdroje 45 %

 

 

 

 

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Příbram

další odstávky