Kanalizace provozované VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. divize Brno – venkov

Kanalizace provozované VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. divize Brno – venkov (dále jen VAS)

 

V souvislosti s předáváním staveb do hospodaření nebo majetku zpřesňujeme definici kanalizace přebírané do provozování, tj. kalkulované do vodného a stočného.

 

Obsahem provozování jsou stoky obsažené v  PŘ doplňovaném stavbami zapsanými ve Změnovém listu  k PŘ a evidované v GIS VAS,a.s. , tj. v zásadě kanalizace jednotné a kanalizace splaškové. Základní podmínkou provozu těchto staveb je, aby byly v majetku nebo hospodaření našeho smluvního partnera a aby byly řádně vodoprávně zkolaudované.

 

Provozování se netýká dešťových stok samostatně ústících do recipientu, provozu dešťových silničních vpustí vč. jejich připojení na jednotnou kanalizaci a provozu domovních kanalizačních přípojek. Součástí provozování nejsou ani části domovních přípojek v případě, že byly povoleny a zkolaudovány spolu se stavbou kanalizace pro veřejnou potřebu.

 

Za provoz domovních přípojek je zodpovědný majitel připojené nemovitosti. V rámci provozní činnosti jsou v tomto případě provozovatelem zajišťovány pouze práce související s údržbou a opravami částí přípojek uložených pod veřejným prostranstvím. Veřejným prostranstvím se rozumí všechny prostory sloužící obecnému užívání, přístupné každému bez omezení a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

 

Provoz dešťové kanalizace zajišťuje její majitel ( město, obec , ap.) stejně tak jako provoz dešťových vpustí a jejich přípojek pro odvodnění veřejných prostranství. Vpusti vybudované pro odvodnění komunikace provozuje majitel komunikace.-

 

Mimo shora uvedené se vyskytují zvláštní případy, kdy je v zájmu jak majitele, tak provozovatele udělat výjimku ze shora uvedeného :

 

VAS,a.s. provoz dešťové kanalizace zajišťuje

  1. Na historicky provozované kanalizační síti jsou úseky dešťových kanalizačních stok, které se staly součástí kanalizačního systému spravovaného a provozovaného JmVaK s.p. ( předchůdce VAS,a.s. ). Jedná se o případy, kdy kanalizace byla budována v předstihu před realizací ČOV, mohla být tedy povolena pouze jako dešťová s vyústěním do vodoteče a po realizaci ČOV byla přepojena na jednotnou kanalizaci a s majiteli napojených nemovitostí byly automaticky uzavřeny smlouvy na platbu stočného. V současné době se jedná o ojedinělé případy, kdy spolu s přepojením nebyla u těchto stok provedena změna užívání stavby z dešťové na jednotnou kanalizaci. V případě zjištění této skutečnosti je  třeba informovat majitele této kanalizace a situaci napravit. Nezřídka byla v pozdějších letech tato kanalizace vodoprávním úřadem prodloužena jednotnou stokou!
  2. Druhým případem může být situace, kdy je v lokalitě s jednotnou kanalizací část území odkanalizována oddílně přičemž nelze, z nějakého důvodu, dešťové vody samostatně odvést do recipientu.

Příklad:

Na části obce byla vybudovaná oddílná kanalizace s prozatímním společným zaústěním do jednotné kanalizace s tím, že výhledově bude realizovaná dostavba bytové lokality a s ní i dořešeno odvedení dešťových vod samostatně do toku. Změnou koncepce odkanalizování nebo urbanistického návrhu však k dobudování nedošlo. Jedná se opět spíš o situaci z minulých let nebo ojedinělé případy. V současné době je přednostně požadováno řešení likvidace dešťových vod jiným způsobem – zasakovací studny, voštinové vsakovací jímky ap.

 

 

VAS,a.s. provoz dešťové kanalizace nezajišťuje

Zvláštním případem, kdy provozovatel vydává záporná stanoviska k provozování dešťové kanalizace jsou případy, kdy jsou větší veřejná prostranství (např. autobusové nádraží, rozlehlé parkoviště ap.) odkanalizovaná dešťovou kanalizací přes předčisticí zařízení (lapol, ORL) do jednotné kanalizace. Tyto dešťové kanalizace včetně osazeného předčištění zůstávají v majetku provozovatele odvodňované plochy a VAS je neprovozuje. VAS přebírá do provozování pouze úsek dešťové kanalizace mezi předčistícím zařízením a napojením do jednotné kanalizace.

 

 

 

 

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky