Kvalita OV na odtoku z ČOV

Odpadní vody, vznikající každodenní lidskou činností v domácnostech, školách, službách nebo při práci (včetně průmyslových odpadních vod), ale i srážkové vody odváděné jednotným kanalizačním systémem, je zapotřebí před jejich vypuštěním do vodních toků čistit, aby byly splněny legislativou stanovené předpisy a nedošlo k ohrožení nebo zhoršení stavu vodního prostředí.

Výsledná kvalita vypouštěných odpadních vod je zajišťována budováním a provozováním čistíren odpadních vod. V působnosti naší společnosti jsou čištěny odpadní vody všech obcí a měst s počtem napojených obyvatel větším jak 1 000 a také u mnoha dalších obcí menší velikosti v regionech Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.

Kvalita vypouštěných odpadních vod

u největších provozovaných ČOV

rok: 2015

ČOV Množství odpadních vod (skutečnost) Zbytkové koncentrační znečištění odpadních vod (průměrné roční hodnoty)
  roční

prům.

denní

BSK5 CHSK NL N-NH4 Nanorg Ncelk Pcelk
  m3/rok          m3/den mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Ivančice 1 066 098  2 921  0,9  25,1  6,3 0,4 4,9 5,5 1,1

limitní hodnoty

1 900 000  5 205 14 60 18  - - 14 1,5 
Tetčice   900 547 2 467 1,7 31,9 7,8 2,2 6,3 7,2 1,0

limitní hodnoty

1 175 300     3 220 14  60 18  - - 14 1,5
Březina    996 749 2 731 1,9 23,3 6,4 1,3  5,7 6,3 1,0

limitní hodnoty

1 600 000

4 384

14 60 18 - - 14  1,5

* Limitní hodnoty - průměrné hodnoty nebo maxima dle rozhodnutíHavárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky