Likvidace zvláštních odpadních vod

Likvidace zvláštních odpadních vod z jímek, septiků a žump na ČOV provozovaných VAS, a.s., divizí Brno - venkov

  

Cena za likvidaci zvláštních odpadních vod 

Cena je uvedena v Ceníku výkonů a služeb a to následovně:

Cena za m3 zvláštních odpadních vod - kategorie 1: 40 Kč  

(znečištění odpovídá např. odpadním vodám z pravidelně vyvážených splaškových bezodtokých jímek apod.) 

Cena za m3 zvláštních odpadních vod - kategorie 2: 120 Kč

(znečištění odpovídá např. nepravidelně vyváženým septikům, odpadním vodám ve směsi s kalem z domovních ČOV nebo odpadním vodám z podnikatelské činnost, které odpovídají svými vlastnostmi splaškovým odpadním vodám apod.)

Ceny uvedeny bez DPH (15%).

 

Cena se vztahuje pouze na likvidaci zvláštních odpadních vod ze septiků a žump z domácností a septiků a žump ostatních producentů, do kterých jsou zaústěny pouze vody sociální. Případná doprava zvláštních odpadních vod není součástí ceny za likvidaci.

Navrženou sazbu nelze použít pro likvidaci akumulovaných průmyslových odpadních vod. V tomto případě je třeba postupovat individuálně a na základě provedeného komplexního rozboru kvality vody. 


Kontaktujte: 

Ing. Karel Gross

Soběšická 820/156, 638 00 Brno

tel.: 545 532 315

e-mail: gross@vasbv.cz

 

 

Kvalitativní požadavky na přebírané zváštní odpadní vody  

Limity maximálního znečištění vody v kategorii 1. Při překročení limitu v jednom nebo více ukazatelích bude zvláštní odpadní voda zařazena do kategorie 2.

pH

6,5 - 9,0

CHSK

1 500 mg/l

NL

1 500 mg/l

N - NH+4

200 mg/l

P celk

35 mg/l

  

Limity maximálního znečištění vody v kategorii 2. Při překročení limitu v jednom nebo více ukazatelích bude objednateli účtována pokuta ve výši 10 000 Kč. 

Základní ukazatele

pH

6,5 - 9,0

CHSK

10 000 mg/l

NL

5 000 mg/l

N - NH+4

400 mg/l

P celk

100 mg/l

Rozšířené ukazatele

tuky a oleje (jako extrah. látky)

55 mg/l

NEL

5 mg/l

RAS

1 000 mg/l

Cr  ( chrom celkový )

0,3 mg/l

Cd   ( kadmium  )

0,005 mg/l

Pb  ( olovo )

0,1 mg/l

Hg   ( rtuť )

0,001 mg/l

Cu  ( měď )

0,5 mg/l

Zn ( zinek )

2,0 mg/l

As  (arsen )

0,05 mg/l

Ni  ( nikl )

0,1 mg/l

AOX

0,15 mg/l

 

 

Havárie v divizi

Rosice

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky