Měření srážek

Měření srážek je využíváno při monitoringu městského odvodnění. Výsledky monitorovací kampaně často slouží pro následnou kalibraci a verifikaci simulačních modelů stokových sítí.

Pro měření srážek jsou dnes převážně využívány elektronické  srážkoměry s automatickým předáváním naměřených hodnot. Srážkoměr je přístroj používaný k měření doby trvání, intenzity i prostého množství srážek. Při umístění srážkoměru je důležité dbát na to, aby v blízkosti nebyly budovy, stromy či jiné překážky ovlivňující přesnost měření.  Srážkové události jsou svým charakterem a výskytem nahodilým a neopakovatelným jevem.

Monitorování průběhů srážek je prováděno automatickou měřící sestavou skládající se z telemetrické stanice a srážkoměru s podstavcem.

Srážkoměr                Srážkoměr

Automatická měřící stanice zabezpečuje řízení sběru dat z připojených čidel a jejich záznam v paměti měřící stanice. Její provoz je zabezpečen bateriovými napájecími zdroji. V období deště zaznamenává 1-minutový srážkový úhrn, v bezdeštném období je interval záznamu jedna hodina. Měřící stanice umožňuje dálkový přenos dat a posílání limitních zpráv v případě překročení nadefinovaných podmínek.

Princip měření srážkoměru spočívá na pohybu dvojitého děleného člunku podél osy. Dešťové srážky jsou vedeny ze sběrné nádoby výtokovým otvorem do horní poloviny překlápěcího člunku. Po naplnění člunku nadefinovaným množstvím srážek dojde k jeho překlopení a začíná se plnit druhý člunek. Každé překlopení je registrováno sepnutím kontaktu a je zaznamenáno v měřící stanici. Takto se získá  detailní časový průběh srážky.

Havárie v divizi

Rosice

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky