Monitoring životního prostředí

Pro účely zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění (vodní zákon) provádíme:

  • Posouzení stávajících systémů měření průtoků
  • Monitorování na stokových sítích a kanalizačních výustích
  • Jednorázová týdenní měření průtoků
  • Monitorování kvality povrchových i odpadních vod
  • Odběr vzorků s následnou analýzou v akreditované laboratoři


Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Pozořice

další odstávky