Podmínky náhradního zásobování vodou a odvádění odpadních vod

Provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu je povinen zajistit svým odběratelům náhradní zásobování vodou (dále jen NZV) nebo náhradní odvádění odpadních vod (dále jen NOOV) v mezích technických možností a místních podmínek dle § 9 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb. v případech přerušení nebo omezení dodávky pitné vody nebo odvádění odpadních vod dle § 9 odst. 5 nebo odst. 6 písm. a) zák. č. 274/2001 Sb. NZV je zajišťováno v dosažitelné vzdálenosti a v rozsahu pro nezbytnou osobní potřebu. 

Způsoby zajištění NZV:

 • Přepojením lokality na pevný náhradní zdroj (např. přepásmování na jiné tlakové pásmo, atd.) při zajištění dodávky vody se sníženými nebo zvýšenými tlakovými poměry.

 • Napojením objektů na provizorní vodovod, který je zpravidla veden po povrchu komunikace a je napojen na funkční hydrant.

 • Pevným nadzemním hydrantem v dosažitelné vzdálenosti, který je pro potřebu NZV zprovozněn zaměstnanci provozovatele.

 • Hydrantovým nástavcem v dosažitelné vzdálenosti, který pro potřeby NZV osazují zaměstnanci VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. na funkční podzemní hydrant.

 • Stabilními voznicemi (cisternami), které jsou přistavovány zaměstnanci VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. v dosažitelné vzdálenosti dle klimatických a dopravních podmínek a doplňovány na základě požadavků odběratelů.

 • Rozvozem pitné vody pojízdnými autocisternami, zajišťovaným zaměstnanci provozovatele, které danou oblast projíždějí a dle dopravních podmínek dodávají vodu.

  Plán umístění cisteren a voznic ve městech je na Městském úřadě. Dále bude vyhlašován ve městech a obcích místním rozhlasem.

  V případech, kdy to umožňují místní a klimatické podmínky, se upřednostňuje zajištění náhradního zásobování pomocí hydrantových nástavců před zásobováním autocisternami nebo voznicemi, příp. lze kombinovat oba tyto způsoby. 
  Provozovatel přednostně zajišťuje NZV pro odběratele, se kterými má uzavřenou smlouvu o dodávce vody. 
  NZV je zajišťováno nepřetržitým provozem akciové společnosti provozovatele

Technické prostředky, zdravotní zabezpečení


Všechny voznice a autocisterny musí být před nasazením řádně zdravotně a hygienicky zabezpečeny a řidiči NZV musí mít zdravotní průkaz. 

Zajištění NZV v běžných a mimořádných klimatických podmínkách


Zajištění NZV v běžných klimatických podmínkách, tj. při teplotách nad -1°C.
V tomto období je NZV zajišťováno všemi způsoby, či jejich kombinací. O způsobu použitém k zajištění NZV rozhoduje provozovatel. 
Zajištění NZV ve zhoršených nebo mimořádných klimatických podmínkách, tj. při teplotách pod -1°C.

 • NZV bude prováděno rozvozem vody autocisternami. O jejich nasazení a trasách rozhoduje provozovatel

 • Voznice se přistavují pouze v případech, kdy je možné ji umístit u odběratele v zatepleném objektu. Plán umístění voznic v době mrazu ve městech je na Městském úřadě

 • NZV se v plném rozsahu obnoví , jakmile denní teploty vystoupí nad -1°C

 

Používání hydrantových nástavců při náhradním zásobování

Hydrantové nástavce, upravené k odběru vody, jsou používány pouze v případech, kdy jsou pro jejich použití vhodné podmínky.
Hydrantové nástavce je možné použít všude tam, kde je v blízkosti oblasti s přerušeným či omezeným zásobováním vhodně umístěný a funkční podzemní hydrant
Hydrantové nástavce lze osazovat pouze mimo vozovky, nebo jiné komunikace s provozem dopravních prostředků. Ve výjimečných případech, na základě rozhodnutí dispečera ve službě, lze hydrantový nástavec osadit na okraj vozovky (k chodníku). Takto osazený hydrantový nástavec bude kromě bezpečnostní ohrádky označen dalším dopravním značením.
Hydrantové nástavce nelze osazovat na distribuční řady nebo řady, které mají zásadní vliv na zásobování velké oblasti.


Způsoby zajištění NOOV


Náhradní odvádění odpadních vod provozovatel realizuje podle místních technických podmínek v lokalitě, ovlivněné plánovanou opravou, údržbou, revizními činnostmi nebo havárií, následujícími způsoby či jejich kombinacemi:

V případě kanalizace:

 • Přepojením kanalizace na jinou část, tj. odklonění (přepojení) stoky do stoky jiné (stávající)

 • Přepojením kanalizace na náhradní systém - např. náhradní obtok, propoj, atp.

 • Odvážením odpadních vod příslušnou technikou (např. jímání v revizních šachtách přípojek a odčerpávání a vývoz fekálními vozy)

 • Havarijní odklonění stoky do recipientu

V případě technologických zařízeních (čerpacích stanic odpadních vod, čistíren odpadních vod):

 • Odklonění stoky do recipientu
 • Jímáním odpadní vody v retenčních prostorách příslušného objektu a její odčerpávání a vyvážení fekálními vozy

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky