Výměna, přezkoušení vodoměru

Zákazník má právo (viz Zákon č. 274/2001 Sb. § 17 odst. 3, 4 a 5)  uplatnit vůči provozovateli reklamaci týkající se vodoměru, pokud má pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru (poškození mrazem, mechanicky apod.) a požádat o přezkoušení vodoměru dodavatele (VAS, a.s.).

Přezkoušení je dodavatel povinen zabezpečit nejpozději do 30 dnů tak, že se provede zkouška vodoměru dle platné technické normy. Zjistí-li se při zkoušce vodoměru vyžádané odběratelem, že:

a) vodoměr je vadný, nebo že jeho údaje se odchylují od skutečnosti více, než připouští platná technická norma, uhradí ten, jemuž byla odchylka ku prospěchu, druhé smluvní straně finanční rozdíl, a to od data posledního odečtu, neovlivněného poruchou vodoměru. Náklady na přezkoušení a výměnu vodoměru tu hradí dodavatel vody.

b) údaje vodoměru se neodchylují od skutečné hodnoty více než připouští platná technická norma, hradí náklady na přezkoušení odběratel.


Pokud potřebuje zákazník přezkoušení nebo opravu vodoměru, předá osobně nebo pošle elektronicky žádost  o přezkoušení, opravu vodoměru  příslušnému provoznímu středisku:

Žádost o přezkoušení vodoměru - formuláře ke stažení naleznete ve složce Dokumenty.

Formuláře neslouží k elektronickému podání.

  

 

Kontakty

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky