Provoz ČOV Bílovice nad Svitavou zahájen

V květnu 2012 byla po provedené rekonstrukci za 72 mil. Kč uvedena do provozu intenzifikovaná ČOV Bílovice nad Svitavou s nominální kapacitou 7 750 EO. Čistírna zajišťuje čištění odpadních vod celého „spádového mikroregionu Časnýř“, který zahrnuje obce Bílovice nad Svitavou, Řícmanice, Kanice a Ochoz u Brna.  

Rekonstrukce - velká výzva 

V omezeném prostoru, při potřebě zachování plného čistícího efektu stávající ČOV, bylo nutno provést veškeré zásadní stavební a technologické zásahy. Společným a příkladným úsilím zadavatele (DSO VaK Bílovicko), správce stavby (AP INVESTING, s r.o.), zhotovitele (sdružení firem PŘEMYSL VESELÝ, Stavební a inženýrská činnost s. r. o a HAKOV a. s.) a provozovatele (VAS, divize Brno-venkov), bylo dílo bez vážnějších problémů v daných podmínkách úspěšně realizováno, což bylo rovněž nezanedbatelným přičiněním projektu – z hlediska přípravy a etapizace výstavby.

 

Řešení ČOV

Mechanické předčištění odpadních vod bylo doplněno o zařízení omezující produkci odpadních hmot a zajišťujících vlastnosti odpadu v kvalitě požadované zpřísňující se legislativou. Přesunutím dešťové zdrže na protější – pravý břeh řeky Svitavy pak bylo vyřešeno odpovídající nakládání s dešťovými vodami v této části (s jednotnou kanalizací) a striktní oddělení od levobřežní části kanalizace, kde je stoková soustava výhradně jen splašková.

 

Dvojnásobek objemu

Biologická část ČOV, která představuje klíčový objekt z hlediska celkového efektu čištění, byla rozšířena co do objemu téměř na dvojnásobek. Toho bylo dosaženo kompletním využitím stávajících nádrží a dostavbou dalších – aktivačních nádrží a jedné zcela nové kruhové dosazovací nádrže. Výsledkem je vysoce účinný systém jak pro eliminaci organického znečištění, tak pro odstraňování nutrientů (dusík, fosfor), které jsou z důvodů tzv. eutrofizace (řasy, sinice) v popředí vzrůstajícího současného zájmu ochrany povrchových vod.

Kalové hospodářství, zajišťující úpravu vznikajícího odpadu – čistírenského kalu, bylo v souladu s aktuálními a rostoucími požadavky na kvalitu produkovaných organických odpadů řešeno s vysoce účinnou stabilizací a hygienizací produktu pomocí dávkování čistého kyslíku. Tato technologie zajišťuje dodatečným zoxidováním výrazné části obsažených organických látek podstatné snížení množství výsledného odpadu a jeho výsledné vlastnosti pak spolehlivě řadí tento kal do kategorie umožňující i zemědělské využití.

Nyní je již na zkušebním provozu, aby byla prověřena výkonnost a spolehlivost jednotlivých komponent a vlastní čistící proces seřízen a upraven do maximálně hospodárných parametrů.

 

Spádová oblast

Mikroregion Časnýř fakticky vznikl již při předcházející intenzifikaci v letech 2000–2001, kdy byla zásadním rozhodnutím určena koncepce odkanalizování zmíněných obcí a čištění jimi produkovaných odpadních vod. Do té doby totiž nebylo odkanalizování daného území vyřešeno, resp. pouze část obce Bílovice nad Svitavou byla svedena do typizované ocelové ČOV typu Kovoblok – pro 1 250 obyvatel. Tak bylo zajištěno jak systematické odkanalizování, tak i čištění odpadních vod v oblasti na úrovni tehdejších požadavků a v kapacitě odpovídající její velikosti – cca 5 000 obyvatel. Během poslední dekády však v mikroregionu dochází k poměrně značnému rozvoji bydlení a ještě více v rozvojových zastavovacích plánech obcí, čímž přichází na řadu také problém se zajištěním potřebné kapacity pro čištění rostoucího (a očekávaného) množství odpadních vod. Tyto kapacitní požadavky a samozřejmě současné legislativní nároky na čištění odpadních vod tak předurčovaly koncepci a rozsah intenzifikace.

 

Ing. Jiří Jelínek

Technolog divize Brno-venkov

Bilovice_ZP_3

 Bilovice_ZP_1

Bilovice_ZP_2

Bilovice_ZP_4

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky