Tipy pro zákazníky

Upozorňujeme, že námi používanou techniku bohužel nelze ve většině případů použít na vyhledávání tras nebo poruch na vnitřních domovních rozvodech, poněvadž šíření signálu i zvuku po stavebních konstrukcích budov je vždy chaotické.

Z ekonomických a časových důvodů doporučujeme, aby měření předcházela na straně zákazníka důkladná příprava tak, aby výkon vyhledávací techniky byl omezen na co nejkratší možnou dobu.

Materiál již položeného vedení nelze ovlivnit, ale počítejte s tím, že především z důvodu velmi špatné akustické vodivosti se nejhůře hledají poruchy na plastových potrubích a na potrubích ze smíšených materiálů bez přesné dokumentace o jejich poloze a místech rozhraní. Na potrubích, kde bylo použito k montáži či opravě nestejnorodého materiálu, je vyhledávání poruch také značně obtížné.

 

Tipy pro prevenci vzniku poruch a provádění opatření pro jejich snadnější lokalizaci:

  • Při pokládce plastových potrubí provádějte maximálně důsledně jejich obsyp. Zvláště porubí z PE, vyjma některých typů s vnější ochrannou vrstvou, jsou velmi náchylná k poškození tvrdými ostrými předměty (např. kameny).
  • Mějte vždy na paměti, že každý spoj je potencionálním místem poruchy. Používejte proto kvalitní spojovací materiál. Každý spoj si důkladně zaměřte a zakreslete.
  • Pro potřeby přesné lokalizace trasy potrubí pokládejte k nově budovaným vedením z elektricky nevodivých materiálů (plasty, kovová potrubí s gumovým těsněním ve spojích apod.) navíc také izolovaný identifikační vodič (nejlépe CY o průřezu nejméně 4 mm2 s pájenými spoji důkladně izolovanými proti vlhkosti) vyvedený smyčkou a s dostatečnou rezervou do poklopů na všech dostupných armaturách či v šachtách. Zvláštní pozornost přitom věnujte kvalitnímu provedení spojů, včetně jejich důkladné izolaci proti vlhkosti. Pro potřeby vyhledávání poruch je bezpodmínečně nutná znalost trasy potrubí, což si kvalitním provedením identifikačního vodiče zajistíte. Pozdější určování trasy pomocí trasovacího pera, mlokového vysílače, nebo pulzního generátoru PWG 2000 je totiž časově i technicky náročné a nese s sebou i značné náklady  v podobě materiálu.
  • Zajistěte již při výstavbě Vašich rozvodů, aby jednotlivé větve byly vybaveny uzávěry, nebo je postupně doplňte. Předejdete tak neočekávaným výdajům při vzniku poruchy a budete mít možnost ušetřit za analýzu ztrát tím, že si v krátké době sami určíte, na které větvi se únik vyskytuje.
  • V zimním období  zajistěte dostatečnou ochranu vodovodních rozvodů proti zamrznutí. Zvýšenou pozornost věnujte neobydleným a nevatápěným prostorám (chata, chalupy, hospodářská vybavení, šachty, sklepy apod.) V některých případech pouhé zaizolování potrubí nesačí a je třeba vodu zastavit. Jestliže nemůžete provést odstávku na takovém místě, které nebudete s jistotou schopni zabezpečit proti mrazu, obraťte se na příslušné provozní středisko a naši pracovníci provedou odstávku na venkovním uzávěru. 

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Pozořice

další odstávky