Informace pro občany - v Jihlavě pijeme kvalitní pitnou vodu

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., divize Jihlava jako smluvní provozovatel skupinového vodovodu Jihlava dodává do rozvodného vodovodního systému pitnou vodu, která splňuje přísné hygienické limity požadované vyhláškou Ministerstva zdravotnictví    č. 252/2004 Sb., v platném znění.

Pitná voda dodávaná odběratelům dále splňuje požadavky na nezávadnost pitné vody stanovené především Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Kontrola kvality pitné vody je prováděna v četnosti a rozsahu dle Programu kontroly kvality pitné vody. Laboratorní rozbory kvality pitné vody jsou prováděny i nad rámec legislativních požadavků a pravidelně se zasílají Krajské hygienické stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, která má takto neustále pod kontrolou kvalitu pitné vody v rozvodné síti.Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Polná

Velký Beranov

Polná

další odstávky