Kvalita OV na odtoku z ČOV

Odpadní vody, vznikající každodenní lidskou činností v domácnostech, školách, službách nebo při práci (včetně průmyslových odpadních vod), ale i srážkové vody odváděné jednotným kanalizačním systémem, je zapotřebí před jejich vypuštěním do vodních toků čistit, aby byly splněny legislativou stanovené předpisy a nedošlo k ohrožení nebo zhoršení stavu vodního prostředí.

Výsledná kvalita vypouštěných odpadních vod je zajišťována budováním a provozováním čistíren odpadních vod. V působnosti naší společnosti jsou čištěny odpadní vody všech obcí a měst s počtem napojených obyvatel větším jak 1 000 a také u mnoha dalších obcí menší velikosti v regionech Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.

Kvalita vypouštěných odpadních vod

u největších provozovaných ČOV

rok: 2015

ČOV Množství odpadních vod (skutečnost) Zbytkové koncentrační znečištění odpadních vod (průměrné roční hodnoty)
  roční

prům.

denní

BSK5 CHSK NL N-NH4 Nanorg Ncelk Pcelk
  m3/rok m3/den mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Jihlava 4 563 821  12 504 2,4 20,9 1,4 0,6 7,3 9,7 0,5

limitní hodnoty

*

6 500 000 28 300 15 75 20  -  - 12 1
Telč 617 647 1 692 2,1 21,4 0,8 1,0 6,1 7,3 1,1

limitní hodnoty

949 000 2 600 20 80 20 8  -   -

* limity znečištění - průměrné hodnoty nebo maxima dle rozhodnutí

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky