O divizi

Pohled na budovu z ulice Žižkova

IMG_20180411_141916.jpg        IMG_20180411_142039.jpg

Pohled na budovu ze dvora

 Provozn___budova___pohled_ze_dvora_1.jpg     Provozn___budova___pohled_ze_dvora_2.jpg

   

Profil divize Jihlava

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava poskytuje služby převážně na území okresu Jihlava pro Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na základě smlouvy o nájmu a provozu vodovodů a kanalizací a dále pro Městys Stonařov na základě koncesní smlouvy. Prostřednictvím těchto smluv zajišťuje komplexní provozování úpraven vod, vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod apod. Dále má uzavřené smlouvy s dalšími 19-ti obcemi okresu Jihlava na poskytování služeb v oblasti provozování vodovodů a kanalizací. Tyto smlouvy jsou různého rozsahu dle požadavků smluvního partnera. Poměrně rozsáhlá je činnost divize  Jihlava v oblasti zajišťování investiční výstavby vodohospodářských zařízení pro Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO i pro ostatní obce jihlavského regionu. 

 

Informace o významných smluvních partnerech

Dobrovolný svazek měst a obcí Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO vznikl dne 27.3. 1993 v rámci privatizace Jihomoravských vodovodů a kanalizací s.p. Brno. Zakládajícími členy bylo 38 měst a obcí, které do něj vložili vodohospodářská zařízení. V současné době sdružuje 24 měst a obcí převážně z okresu Jihlava. Předmětem činnosti svazu bylo zabezpečení zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod měst a obcí sdružených ve svazu.

Svaz převzal od měst a obcí k zajišťování jejich povinností úpravny vod, vodovodní a kanalizační sítě, vodojemy, čerpací stanice, čistírny odpadních vod, tj. infrastrukturní majetek, potřebný k výrobě a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Svaz zastupuje zájmy členských měst a obcí při provozu a rozvoji vodohospodářských činností. K realizaci této činnosti Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO uzavřel dne 11.7. 1994 smlouvu o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. divizí Jihlava. Dne 17.12. 1996 byla uzavřena nová smlouva na dobu určitou od 1.1. 1997 do 31.12. 2015 a v květnu 2002 byla smlouva novelizována podle požadavků nové legislativy. Dne 30.10. 2008 byl uzavřen Dodatek č. 3 k této smlouvě s účinností od 1.1. 2009 na dobu určitou do 31.12. 2015, který upravuje smlouvu dle „Podmínek přijatelnosti vodohospodářských projektů“. Dne 2.3. 2010 byl uzavřen Dodatek č. 4 k provozní smlouvě.

Dne 28.4. 2010 bylo uzavřeno "Úplné znění provozní smlouvy"  s účinností ode dne podpisu na dobu určitou do 31.12. 2015 ve znění všech předchozích Dodatků č. 1, 2, 3 a 4.

Dne 4. 3. 2014 byl uzavřen Dodatek č. 5 a dne 24. 6. 2014 byl uzavřen Dodatek č. 6 k provozní smlouvě s účinností od 1. 7. 2014.

Vzhledem k tomu, že nebyla smlouva vypovězena v termínu do 31. 12. 2013, prodlužuje se její platnost na dobu určitou až do 31. 12. 2020.

 

Obce sdružené ve Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO k 1. 7. 2017:

1. Bohuslavice
2. Boršov
3. Černá
4. Dobronín
5. Dolní Cerekev
6. Dušejov
7. Dyjice
8. Knínice 9. Kostelec u Jihlavy
10. Malý Beranov
11. Meziříčko
12. Nová Říše
13. Olšany
14. Polná
15. Puklice
16. Rančířov
17. Rantířov 18. Sedlejov
19. Stonařov
20. Telč
21. Větrný Jeníkov
22. Věžnička
23. Zbinohy 24. Ždírec
 
Druhým významným smluvním partnerem je Městys Stonařov, pro který divize poskytuje své služby v oblasti odvádění a čištění odpadních vod na základě uzavřené koncesní smlouvy o nájmu a provozování kanalizací ze dne 25.11. 2011.
 
 

Provozování vodovodů a kanalizací je  zajišťováno prostřednictvím následujících pracovišť:

 

 • Provoz vodovodů a kanalizací Jihlavsko

  • středisko úpravny vody Hosov
  • středisko údržby vodovodní sítě Jihlava
  • středisko kanalizací Jihlava

 

 • Provoz vodovodů a kanalizací Polná

  • středisko údržby vodovodní sítě Polná
  • středisko čistírny odpadních vod a údržby kanalizační sítě Polná

 

 • Provoz vodovodů a kanalizací Telčsko

  • středisko úpravny vody Nová Říše
  • středisko čistírny odpadních vod a údržby vodovodní sítě, údržba kanalizační sítě Telč

 

 

Významná vodohospodářská zařízení

Nejvýznamnějším zdrojem surové vody je vodárenská nádrž Hubenov, ze které je vyráběna pitná voda na úpravně vody Hosov. ÚV Hosov s maximální kapacitou 240 l/s zásobuje pitnou vodou skupinový vodovod Jihlava, Velký Beranov a Polná. Úpravna vody Hosov vybudovaná v roce 1973 prošla  v roce 2000 rekonstrukcí s doplněním nových technologií pro zlepšení jakosti dodávané pitné vody. 


Druhým velkým zdrojem surové vody je vodárenská nádrž Nová Říše. Úpravna vody Nová Říše s maximální projektovanou kapacitou 80 l/s zásobuje pitnou vodou skupinový vodovod Telč s možnou dodávkou pitné vody až do Jihlavy. Zdrojem surové vody pro úpravu je Jamenský potok.

Největší provozovanou čistírnou odpadních vod je zrekonstruovaná ČOV Jihlava s projektovanou kapacitou 99 917 ekvivalentních obyvatel. Tato ČOV čistí odpadní vody z krajského města Jihlava a jeho příměstských částí. Na ČOV je odpadní voda odváděna prostřednictvím kanalizační sítě o celkové délce cca 170 km.

Základní ukazatele zásobované oblasti v roce 2016

Počet zásobovaných obyvatel napojených na vodovod 73 959
Vyrobená voda  4 945 333 m3
Délka vodovodní sítě  526 km
Počet vodovodních přípojek  13 494
Počet úpraven vod  5
Čerpací a přečerpací stanice  28
Vodojemy  51
Počet obyvatel napojených na kanalizaci 67 555
Délka kanalizační sítě  303 km
Odkanalizovaná voda  6 281 690 m3 (včetně vod srážkových, balastních)
Počet kanalizačních přípojek  10 804
Počet čistíren odpadních vod 10

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Jihlava

další odstávky