Oprava poruchy kanalizace provedena do 5 hodin

Jihlava - Ve středu dne 10. 12. 2014 bylo pracovníkům střediska kanalizací VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. (VAS) ze strany veřejnosti nahlášeno, že v prostoru křižovatky ulic Brněnská a Čajkovského vytéká mezi dlážděním slabý proud splaškové vody.  

Situace byla neprodleně po ohlášení přímo na místě prověřena provozními pracovníky VAS a následně rovněž zástupci vedení VAS a Jihlavských vodovodů a kanalizací. Ve vzájemné součinnosti byl stanoven další postup s ohledem na probíhající rekonstrukci kanalizace v ul. Brněnská. Kanalizační řad 300 KA+300 PVC, který byl určen jako nejpravděpodobnější zdroj úniku, byl nejdříve pročištěn sacokanalizačním vozem VAS a následně zmonitorován speciální TV kamerou. Ačkoli příčinu poruchy nebylo z kamerového záznamu možné jednoznačně stanovit, jako nejpravděpodobnější (i dle následného zaměření) bylo stanoveno zacpání a pravděpodobně zboření kameninové přípojky pro dům Čajkovského č. 2.

Samotná oprava poruchy probíhala druhý den, tj. 11. 12. 2014. Zásah na místě byl velmi komplikovaný z důvodu plynového vedení, které se nacházelo přímo nad místem poruchy. Jednalo se také o frekventovanou křižovatku, kde je poměrně velký provoz a pohybuje se množství chodců, kteří museli dbát zvýšené opatrnosti.

Po vytyčení podzemních inženýrských sítí bylo nutné nahlásit dopravní omezení zástupcům Městské policie. Z důvodu výkopových prací a pohybu těžké techniky musela být následně ulice Čajkovského částečně uzavřena. Ihned poté pracovníci VAS zahájili výkopové práce na předmětném úseku kanalizační přípojky. Odkrytím kanalizační přípojky bylo zjištěno, že pravděpodobně v důsledku dřívějších prací na plynovodu došlo k cizímu zásahu do tělesa přípojky a k poškození cca 1 m dlouhého úseku, který byl nahrazen nestandartním propojem  o podstatně menším profilu. Vzhledem k neodbornému zatěsnění spojů pak došlo k zanesení přípojky okolní zeminou, úplnému ucpání a následně k výtoku splaškových vod mimo kanalizaci. Po zjištění těchto skutečností a odstranění nevyhovujícího propoje, byla přípojka pročištěna tlakovým vozem a následně odborně opravena pracovníky VAS. Výkop byl následně zasypán a již druhý den po zadláždění byl prostor křižovatky opět plně průjezdný.

Celkově byla samotná oprava poruchy kanalizace provedena v časovém úseku menším než 5 hodin.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky