Smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod

Zákonná povinnost k uzavření smlouvy, prokázání aktivní legitimace odběratele

Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů - dále jen "zákon") má vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud byl k uzavírání smluv s odběrateli písemně pověřen, povinnost nejpozději do 31. 12. 2003 uzavřít s odběratelem písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod.
V případě, že odběratel po zákonem stanovené lhůtě 31.12.2003 nemá uzavřenu písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod, jedná se o neoprávněný odběr vody, neoprávněné odvádění odpadních vod do kanalizace, s možností ze strany provozovatele přerušit nebo omezit dodávky vody nebo odvádění odpadních vod.

V případě naplnění zákonem předepsaných náležitostí v § 36 odst. 1 zákona, zaručuje zákon odběrateli nárok na uzavření písemné smlouvy. Hlavním předpokladem je skutečnost, že pozemek nebo stavba je připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s platnými právními přepisy. Tento nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení připojení na vodovod nebo kanalizaci, změnily natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření této smlouvy na straně odběratele.

Při uzavírání je povinen vlastník nebo provozovatel vodovodu nebo kanalizace dbát, aby

  • bylo postupováno v souladu s dobrými mravy ( mj. odběratel nesmí být diskriminován - např. ovšem tedy nelze ani zvýhodňovat žádného z odběratelů stanovením odlišných podmínek smluvního vztahu )

  • byla respektována i další zákonná ustanovení - např. obecná ustanovení o právních úkonech obsažená v občanském zákoníku.

Zákonem předepsané náležitosti smlouvy o dodávce vody a náležitosti smlouvy o odvádění odpadních vod stanovuje prováděcí vyhl. Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. v § 13, odst. 1 a 2. (dále jen: prováděcí vyhláška)

Odběratel je před uzavřením smlouvy povinen prokázat svoji totožnost a na vyžádání provozovatele prokázat vlastnictví k nemovitosti připojené na vodovod, kanalizaci, případně vlastnictví k přípojce. Je povinen poskytnout provozovateli pro sepsání smlouvy všechny potřebné údaje, seznam vlastních zdrojů vody (studna, užitková voda z vodních toků, odvodnění stavby nebo stavební parcely) a výměry potřebné pro stanovení množství srážkových vod vypouštěných do kanalizace.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Polná

Velký Beranov

Polná

další odstávky