Vedení majetkové a provozní evidence

Dle § 5 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů je vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen:

(1) Na své náklady zajistit průběžné vedení majetkové evidence svých vodovodů a kanalizací. Vlastnické vztahy k vodovodům a kanalizacím, jakož i k vodovodním a kanalizačním přípojkám se nezapisují do katastru nemovitostí. Na majetkovou evidenci vodovodů a kanalizací se nevztahuje Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

(2) Na své náklady zajisti průběžné vedení provozní evidence, kterou tvoří záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných na vodu dodávanou vodovody, výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace, nákladové listy, cenové kalkulace, plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody, plán kontrol míry znečištění odpadních vod, provozní deník a dále provozní řády vedené podle zvláštních právních předpisů.

(3) Bezplatně předávat v elektronické podobě a ve stanoveném formátu územně příslušnému vodoprávnímu úřadu, a to každoročně vždy do 28. února za předcházející kalendářní rok vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence, stanovené prováděcím právním předpisem.

 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava zpracovává majetkovou a provozní evidenci pro Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na základě uzavřené Smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací, o nájmu vodovodů a kanalizací, o správě a rozvoji majetku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

 

Kontakt na zpracovatele (VÚ MPE - vybrané údaje z majetkové a provozní evidence):

Zdeněk Kumštar

Vedoucí útvaru speciálních činností a dispečinku

Žižkova 93, 586 29  Jihlava

Tel.: 567 569 205, 737 221 619

E-mail: sekretariat@vasji_cz

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky