Vodovodní/kanalizační přípojky

Vodovodní přípojky

Pro zřízení vodovodní přípojky je třeba získat kladné stanovisko oddělení rozvoje a technických služeb VAS, a.s. divize Jihlava.

Postup pro zřízení vodovodní přípojky (dále VP)

Zájemce zažádá osobně nebo písemnou formou o vybudování VP na oddělení rozvoje a technických služeb VAS, a.s. divize Jihlava.

Kontakt :
Marcela Dvořáková Hřebenová
Žižkova 93, 586 29, Jihlava
tel.: 567 569 128
E-mail: sekretariat@vasji_cz

Žádost o vyjádření V+K přípojky


Úřední hodiny pro příjem žádostí o vyjádření:

Středa 7:00 – 16:00 hod, v jiných termínech po telefonické domluvě.
Mimo tuto dobu je možné podávat žádosti o vyjádření a jiné žádosti na sekretariát divize či na recepci podniku.

V žádosti bude uvedeno:

  • jméno žadatele a adresa k doručení
  • jméno a adresa investora
  • objekt, ke kterému požaduje vybudovat VP a jeho umístění (katastrální území,parcelní číslo,  příp. lokalita, ulice, číslo popisné)

Přílohou žádosti vždy musí být zpracovaná projektová dokumentace pro příslušný stupeň povolení zpracovanou autorizovaným projektantem. Projektová dokumentace musí obsahovat následující informace.

Doručená žádost bude vyřízena oddělením rozvoje a technických služeb písemně a doručena společně s projektovou dokumentací  na adresu žadatele. V případě souhlasného stanoviska obdrží žadatel:

  1. souhlasné vyjádření k vybudování VP s uvedeným dalším postupem
  2. technické podmínky pro realizaci vodovodní přípojky

Poté si žadatel uzavře na útvaru zákaznických služeb „ Smlouvu o dodávce pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací “.

Po uzavření smlouvy o dodávce pitné vody se žadatel s projektovou dokumentací VP, souhlasným stanoviskem oddělení rozvoje a technických služeb a s právoplatným povolením dostaví na příslušné provozní středisko (viz kontakty), kde bude sepsána Smlouva o dílo na provedení montáže vodovodní přípojky. Po předání zaměření vodovodní přípojky v systému MICROSTATION na oddělení rozvoje a technických služeb bude provozem vodovodu osazen na potrubí fakturační vodoměr.

Kanalizační přípojky

Pro zřízení kanalizační přípojky je třeba získat kladné stanovisko oddělení rozvoje a technických služeb VAS, a.s. divize Jihlava.

Postup pro zřízení kanalizační přípojky (dále KP)

Zájemce zažádá osobně nebo písemnou formou o vybudování KP na oddělení rozvoje a technických služeb VAS, a.s. divize Jihlava.

Kontakt :
Žižkova 93, 586 29, Jihlava
tel.: 567 569 128
E-mail: sekretariat@vasji_cz

Žádost o vyjádření V+K přípojky

Úřední hodiny pro příjem žádostí o vyjádření:

Středa 7:00 – 16:00 hod, v jiných termínech po telefonické domluvě.
Mimo tuto dobu je možné podávat žádosti o vyjádření a jiné žádosti na sekretariát divize či na recepci podniku.

V žádosti bude uvedeno:

  • jméno žadatele a adresa k doručení
  • jméno a adresa investora
  • objekt, ke kterému požaduje vybudovat KP a jeho umístění (katastrální území,parcelní číslo,  příp. lokalita, ulice, číslo popisné)

Přílohou žádosti vždy musí být zpracovaná projektová dokumentace pro příslušný stupeň povolení zpracovanou autorizovaným projektantem. Projektová dokumentace musí obsahovat následující informace.

Doručená žádost bude vyřízena oddělením rozvoje a technických služeb písemně a doručena společně s projektovou dokumentací  na adresu žadatele. V případě souhlasného stanoviska obdrží žadatel:

  1. souhlasné vyjádření k vybudování KP s uvedeným dalším postupem
  2. technické podmínky pro realizaci kanalizační přípojky

Žadatel s projektovou dokumentací KP, souhlasným stanoviskem oddělení rozvoje a technických služeb a s právoplatným povolením dostaví na příslušné provozní středisko (viz kontakty), kde bude sepsána Smlouva o dílo na provedení odbočení kanalizační přípojky z potrubí veřejné kanalizace. Po dokončení stavby kanalizační přípojky musí být na oddělení rozvoje a technických služeb předáno zaměření kanalizační přípojky v systému MICROSTATION. Poté si žadatel uzavře na útvaru zákaznických služeb „ Smlouvu o dodávce pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací “.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky