Zpracování a aktualizace plánu financování obnovy VaK

Dle § 8 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů je vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen:

(11) Zpracovat a realizovat plán obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí právní předpis.

Aktualizace PFO se provádí nejpozději po 5 letech od jeho posledního zpracování (v případě podstatných změn lze provádět aktualizaci PFO častěji), každá provedená aktualizace je nedílnou součástí původního PFO (viz § 13a, odst. 2 Vyhlášky č. 515/2006 Sb.).

Povinnost zpracování a realizace plánů financování obnovy vodovodů nebo kanalizací (dále PFO) je předepsána VLASTNÍKŮM infrastruktury v novele zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (tj. Zákon č. 76/2006 Sb., s účinností od 3.2. 2006 - viz § 8, odst. 11 a související odst. 12) a tato povinnost je dále upřesněna v novele původní vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se tento zákon provádí (tj. Vyhláška č. 515/2006 Sb. s účinností od 1.1. 2007 - viz § 13a, včetně pravidel uvedených v příloze č. 18 vyhlášky).

Vyhláška č. 120/2011 Sb., s účinností od 29.4. 2011, změnila některé náležitosti uvedené v příloze č. 18 Vyhlášky č. 515/2006 Sb.

Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí předpis (Vyhláška č. 428/2001 Sb., ve znění Vyhl. č. 515/2006 Sb.).

Plán financování obnovy úzce souvisí s vedením vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, ze které se při jeho zpracování především vychází.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava zpracovává a aktualizuje tento plán pro Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o provozu vodovodů a kanalizací, o nájmu vodovodů a kanalizací, o správě a rozvoji majetku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

 

Kontakt na zpracovatele:

Zdeněk Kumštar

Vedoucí útvaru speciálních činností a dispečinku

Žižkova 93, 586 29  Jihlava

Tel.: 567 569 205, 737 221 619

E-mail: sekretariat@vasji_cz

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Jihlava

další odstávky