Informace pro veřejnost - nádrž Vranov

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., provozuje infrastrukturu, jejíž součástí je mj. i vodárenský odběr z víceúčelové nádrže Vranov. Tento zdroj povrchové vody pro výrobu pitné vody slouží pro více než 80 tis. obyvatel v krajích Vysočina a Jihomoravském a má stanovena ochranná pásma rozhodnutím vodoprávního úřadu (Okresního úřadu Znojmo).    

Toto rozhodnutí je od roku 2000 stále pravomocné. Ve smyslu vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění) se podle přechodného ustanovení v novele vodního zákona č. 150/2010 Sb. považují ochranná pásma stanovená před touto novelou (tedy stanovená rozhodnutím) za ochranná pásma stanovená podle současných právních předpisů – tedy opatřením obecné povahy s obecnou závazností.

Předmětné rozhodnutí je k nahlédnutí.

Rozhodnutí OP Vranov

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky