Kvalita OV na odtoku z ČOV

Odpadní vody, vznikající každodenní lidskou činností v domácnostech, školách, službách nebo při práci (včetně průmyslových odpadních vod), ale i srážkové vody odváděné jednotným kanalizačním systémem, je zapotřebí před jejich vypuštěním do vodních toků čistit, aby byly splněny legislativou stanovené předpisy a nedošlo k ohrožení nebo zhoršení stavu vodního prostředí.

Výsledná kvalita vypouštěných odpadních vod je zajišťována budováním a provozováním čistíren odpadních vod. V působnosti naší společnosti jsou čištěny odpadní vody všech obcí a měst s počtem napojených obyvatel větším jak 1 000 a také u mnoha dalších obcí menší velikosti v regionech Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.

Kvalita vypouštěných odpadních vod

u největších provozovaných ČOV

rok: 2015

ČOV Množství odpadních vod (skutečnost) Zbytkové koncentrační znečištění odpadních vod (průměrné roční hodnoty)
  roční

prům.

denní

BSK5 CHSK NL N-NH4 Nanorg Ncelk Pcelk
  m3/rok m3/den mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Moravské Budějovice 752 651 2 062,1 6,85 32,7 5,19 2,01 9,53 9,67 1,04

limitní hodnoty

**

1900000 5 206  20 85 20 - - 15 2
Náměšť nad Oslavou 282 806 774,8 6,27 35,12 6,06 0,87 2,94 4,39 0,53

limitní hodnoty

**

554 510 1 519 15 70 15 10 - - 2
Třebíč 2835383 7 768,2 5,37 38,95 6,41 1,22 11,31 12,29 0,73

limitní hodnoty

**

5110000 14 000 20 90 25 - - 25 3

** limity znečištění - průměrné hodnoty nebo maxima dle rozhodnutí

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky