Příprava a realizace staveb

Služby zákazníkům

Inženýrská činnost

 • spolupráce při zadávání a zpracování projektové dokumentace
 • zajištění vydání územního a stavebního povolení
 • zajištění vypracování a podání žádosti o dotaci na MZe ČR, SFŽP ČR a fondů EU 
 • výběrová řízení dle platného zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách
 • zajištění technického dozoru investora
 • vydání kolaudačního souhlasu
 • zpracování závěrečných vyhodnocení akcí

Projekční činnost

 • o vodovodní a kanalizační přípojky
 • o studie
 • o projektové dokumentace vodovodů a kanalizací
 • o provozní a kanalizační řády

Ostatní činnosti

 • o poradenství na úseku investiční výstavby, rekonstrukcí a oprav vodohosp. děl
 • o odborné posudky k projektové dokumentaci
 • o pasporty stávajících vodovodů a kanalizací vč. jejich geodetického zaměření
 • o majetková a provozní evidence

Kontakt:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Kubišova 1172
674 11 T ř e b í č 

Ing. Jarmila Kašková, vedoucí technického útvaru

tel.: 568 899 128, 737 204 379
fax: 568 899 165
e-mail: kaskova@vastr_cz

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky