Projekt "Pitná voda - Třebíčsko" byl ukončen

Největší projekt v historii třebíčského vodárenství byl ukončen na přelomu léta a podzimu roku 2009. Jeho celý přesný název „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - region Třebíčsko" napovídá hodně o jeho obsahu. Byla jím rekonstrukce úpravny vody ve Štítarech, výměna resp. rekonstrukce tři hlavních přivaděčů a největších objektů na nich - vodojemů a čerpacích stanic - tedy všeho, co zásadním způsobem může ovlivňovat kvalitu vody vyráběné a distribuované největším vodárenských systémem divize.       

Vznik projektu se datuje už v létě roku 2003, kdy v divizi zesílily problémy se zvýšeným obsahem chloroformu v distribuované pitné vodě, zejména ve vzdálených spotřebištích. Tyto byly ještě zesíleny zvyšujícím se obsahem železa z ocelových částí přivaděčů. Začalo být zřejmé, že provozními prostředky (časté odkalování, zvýšená desinfekce) se problémy nevyřeší, a musí dojít k zásadnímu investičními opatření, spočívajícím v rekonstrukci celé soustavy. Není cílem tohoto článku popisovat celou genezi přípravy projektu, jeho základní vývojové etapy byly následující:

 

 •  7/2003 - vznik projektového záměru
 •  11/2003 - schválení pracovní skupinou Kraje Vysočina
 •  1-6/2004 - zpracování posudků a auditů
 •  9/2004 - schválení PS FS
 •  6/2005 - územní rozhodnutí
 •  6/2005 - žádost o podporu FS
 •  12/2005 - schválení Evropskou komisí
 •  2006 - výběr zhotovitele
 •  2007 - 2009 realizace stavby

 

Po výběru zhotovitele byly na přelomu let 2006 a 2007 postupně zahajovány jednotlivé stavby, jejichž struktura a náklady byly:  

 

1. Rekonstrukce technologie ÚV Štítary (5,1 mil. EUR), výměna všech potrubních rozvodů za nerezové, rekonstrukce systému pomalého míchání, nádrží sedimentací, pískových filtrů, celého systému chemického hospodářství, měření a regulace, nově byla doplněna filtrace granulovaným aktivním uhlím a desinfekce chloraminací vkombinaci sUV-zářením

UVStitary.JPG

2. Výměna ocelových částí přivaděče + rekonstrukce objektů na trase Častohostice -Třebíč z r. 1980 (2,9 mil. EUR), zejména objekty ČS Častohostice, vodojemy Hora, Sv. Vít a Střítež

3. Výměna ocelových částí přivaděče Ovčírna-Třebíč z r. 1966 (3,1 mil. EUR) + rekonstrukce objektů, zejména akumulační nádrže ČS Ovčírna, vodojemy Baliny, Pocoucov a Týn

4. Výměna celého přivaděče Heraltice-Třebíč z r. 1938 (2,7 mil. EUR) + rekonstrukce objektů včetně doplnění desinfekce UV-zářením

5. Monitoring kvality vody (0,2 mil. EUR), kontinuální měření hlavních parametrů kvality vody a jejich přenos na vodárenský dispečink (zákal, chlor, pH, teplota, absorbance, dusičnany)

 

Na přípravě a realizaci stavby se podílely tyto subjekty:

 

 •  Generální projektant - Aquaprocon, Brno
 •  Projektant technologie - Vodohospodářská technologie, Brno
 •  Dodavatelé stavebních částí - sdružení stavebních firem v čele s VHS Znojmo
 •  Dodavatel technologie (úpravna vody) - Envipur, Tábor
 •  Dodavatel technologie (přivaděče) - Zemský, Rohatec
 •  Dodavatel elektro + MaR - sdružení firem Conel - Siemens ČR
 • Stavební dozor - sdružení firem AP Investing Brno + VAS, a.s. divize Třebíč

 

Je třeba zdůraznit, že problémy a komplikace, provázející celou realizaci stavby byly úměrné velikosti stavby a dány především skutečností, že vše probíhalo za plného provozu a se snahou minimálně narušovat plynulost dodávky vody. Při pohledu zpět se zdá téměř nemožné, že se to podařilo, a že odběratelé nebyli, až na několik výjimek, stavbou výrazněji dotčeni. Nebylo by to možné bez každodenního kontaktu pracovníků provozů a dodavatelských firem, kdy mnohdy až na hranici svých technických možností a sil fyzických i duševních nakonec všechna úskalí společně překonali. Podstatná je skutečnost, že dnes stojíme na konci stavby, která svým rozsahem, náklady i získanými zkušenostmi nemá v historii třebíčského vodárenství obdoby. Domnívám se, že přes všechna zmiňovaná úskalí získala vodárenská soustava mnoho nových prvků, které pomohou naplnit základní motto projektu - zajistit kvalitu pitné vody i do dalších let.

 

Celý projekt byl slavnostně ukončen na konferenci dne 2009 ve velkém sále budovy Forum v Třebíči. Kromě zástupců investora, provozovatele a hlavních dodavatelů se ho zúčastnily i další významné osobnosti z oblasti vodárenství - Ing. Miloslava Melounová, ředitelka sdružení SOVAK, RNDr. Jana Říhová-Ambrožová, Ph.D., přední česká hydrobioložka, a Doc.Ing. Petr Dolejš, CSc., významný odborník v oblasti technologie a úpravy vody, pozvání přijal i zástupce slovenského vodárenství, neúnavný propagátor a uznávaný odborník Viliam Šimko.    

 

 

Text a foto: 

Ing. Jaroslav Hedbávný, divize Třebíč, hedbavny@vastr_cz

 

Fotografie z rekonstruovaných objektů:

  VDJ_CS_Hora.JPG

Vodojem a čerpací stanice Hora

                      VDJ_Baliny.JPG

Vodojem Baliny s rozhlednou

VDJ_Borovina.JPG

Vodojem Borovina

VDJ_Tyn.JPG

Vodojem Týn

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky