Vodovodní/kanalizační přípojky

  Postup pro zřízení vodovodní / kanalizační přípojky

 1. První kontakt stavebníka domovní přípojky s provozovatelem vodovodu nebo kanalizace
 •  dojednání konkrétních podmínek pro zpracování projektové dokumentace na stavbu vodovodní přípojky v konkrétní lokalitě
 • stavebník ( případně prostřednictvím projektanta ) požádá osobně nebo písemně , a to na pracovišti:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  technický úsek
Kubišova 1172
674 11 Třebíč
Tel: 568 899 111
Fax: 568 899 165
e-mail: sekretariat@vastr_cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00 - 12:00 a 12.30 - 16.30
Středa:   7:00 - 12:00 a 12.30 - 16.30 
 • předloží vyplněnou žádost o vyjádření.
 • žádost bude pracovníky technického úseku vyřízena písemně na adresu žadatele, variantně je možné osobní převzetí nebo odpověď e-mailem 
2. Vyjádření k projektové dokumentaci

Předkládaná projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se Standardy VAS, a.s. pro vodovodní a kanalizační přípojky.

Vodovodní a kanalizační přípojky se zřizují vždy pro každou nemovitost s vlastním popisným číslem. Jednu vodovodní (kanalizační) přípojku nelze realizovat pro dva nebo více pozemků evidovaných v katastru nemovitostí s více vlastníky. Tedy s návrhem sdružených přípojek pro více vlastníků NESOUHLASÍME.

Pro získání konečného souhlasného stanoviska provozovatele k vybudování přípojky ( za účelem předložení stavebnímu úřadu ), žadatel o přípojku doloží na technický úsek ( kontakt viz. výše ):

a) jednoduchou projektovou dokumentaci
Standardní rozsah jednoduché projektové dokumentace:
 • technická zpráva obsahující výpočet potřeby pitné vody , u kanalizační přípojky také množství splaškových a srážkových vod, a bude-li napojovaná nemovitost produkovat vody technologické i jejich kvalitu a množství
 • přehledná situace příslušné části obce svyznačením místa stavby ( M 1: 2880, M 1: 2000 nebo M 1: 1000 )
 • podrobná situace přípojky suvedením katastrálních čísel dotčených nemovitostí, zákres rušené žumpy či septiku ( M 1: 200, M 1: 100 )
 • podélný profil přípojky, u kanalizační přípojky také profil hlavního svodu kzaústění do stoky sudáním nadmořských výšek odvodňovaných podzemních podlaží a terénu
 • výkres vodoměrné šachty u vodovodní přípojky, případně kontrolní šachty u kanalizační přípojky nebo u velkých znečišťovatelů také výkres měrné šachty pro měření a odběr vzorků vypouštěných odpadních vod
 • vzorové uložení potrubí, detail připojení na vodovodní nebo kanalizační síť
 • výkaz obsahující seznam použitých trub, tvarovek a armatur

b) písemný souhlas vlastníka pozemku nebo stavby s napojením na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu. V případech, kdy povede přípojka po pozemcích jiných vlastníků, předloží investor souhlas těchto vlastníků se stavbou přípojky.

3. Přihláška k odběru vody nebo k odvádění odpadních vod a žádost o zřízení přípojky

Po vydání stavebního povolení či územního rozhodnutí nebo územního souhlasu ( dle konkrétních podmínek a stanovisek příslušných stavebních úřadů ) na stavbu přípojky, si stavebník na příslušném provozu vodovodů nebo kanalizací vyzvedne prázdný formulář a předloží vyplněný formulář  Přihlášky k odběru vody na místně příslušný provoz vodovodů a kanalizací. Jedná se o níže uvedená kontaktní místa:

 • provoz vodovodů a kanalizací Třebíč, Kubišova 1171, 674 01 Třebíč, tel.:568 899 170
 • provoz vodovodů a kanalizací, Náměšť nad Oslavou, V Hájku 591 ( na ČOV ), tel.: 568 408 121
 • provoz vodovodů a kanalizací, Moravské Budějovice, Fibichova 1271, tel.: 568 420 084
 • provoz vodovodů a kanalizací, Jemnice, Želetavská 1126, tel.: 568 450 405
 • provoz vodovodů a kanalizací, Moravský Krumlov, Rakšická 682, tel.: 515 322 265
 • provoz vodovodů a kanalizací, Hrotovice, Brněnská 128, Hrotovice, tel.: 568 860 332
 
Povinné přílohy přihlášky tvoří:
 •  I) projektová dokumentace vodovodní přípojky
 •  II) fotokopie stavebního povolení, územního rozhodnutí či územního souhlasu na stavbu přípojky
 •  III) vyplněné podklady pro uzavření smlouvy na dodávku vody a případně na odvádění odpadních vod a nezbytné údaje pro fakturaci -  viz.sekce Dokumenty - formuláře ke stažení 
 •  IV).snímek pozemkové mapy připojované nemovitosti pokud není vprojektu
 •  V) objednávka na provedení prací.
 •  Realizace přípojky nastane po obdržení všech příloh přihlášky.
 •  Poznámka: Vobjednávce bude vždy dohodnut rozsah a způsob spolupráce vprůběhu vlastní realizace přípojky a bude dohodnut termín realizace. Montáž vodovodní přípojky, tj. navrtávka na vodovodní řad, osazení vodoměrné sestavy včetně fakturačního vodoměru a tlakovou zkoušku provádí výhradně VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
 •  Pro kanalizační přípojku platí stejné zásady stím, že je možné na jednotlivých provozech dohodnout realizaci přípojky bez účasti VAS. Vtomto případě bude vzájemně dohodnuta kontrola pracovníka VAS provedené přípojky před jejím zásypem.
4. Smlouva na dodávku pitné vody a na odvádění odpadních vod

 Na základě podkladů, dodaných žadatelem, zákaznické oddělení následně připraví ve dvou vyhotoveních zákazníkovi Smlouvu na dodávku pitné vody případně na odvádění odpadních vod. Smlouva podepsaná statutárním zástupcem provozovatele je odeslaná na adresu stavebníka, který zajistí její podepsání a neprodlené navrácení jednoho vyhotovení  Bez uzavřené písemné smlouvy není možno v souladu s §10 zákona č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích v platném znění pitnou vodu odebírat a odpadní vody vypouštět.

5. Zrušení vodovodní nebo kanalizační přípojky

Je možné individuálně dohodnout na jednotlivých provozech dle bodu 3) tohoto textu. Obecně platí, že přípojky je třeba zrušit na odbočeních z hlavních rozvodných řadů a náklady s tím spojené nesou žadatelé na zrušení přípojky. 

 

  Související dokumenty:

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky