Zpracování a aktualizace plánu financování obnovy VaK

Dle § 8 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 76/2006 Sb.) je vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen zpracovat plán obnovy vodovodu a kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu financování obnovy vodovodu a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí předpis (Vyhláška č. 428/2001 Sb., ve znění Vyhl. č. 515/2006 Sb.).

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Kubišova 1172
674 11 T ř e b í č 

Kontakt: 

Ing. Jarmila Kašková, hlavní inženýr divize 

tel.: 568 899 128, 737 204 379
fax: 568 899 165
e-mail: kaskova@vastr_cz 

 

 

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky