Kvalita OV na odtoku z ČOV

Odpadní vody, vznikající každodenní lidskou činností v domácnostech, školách, službách nebo při práci (včetně průmyslových odpadních vod), ale i srážkové vody odváděné jednotným kanalizačním systémem, je zapotřebí před jejich vypuštěním do vodních toků čistit, aby byly splněny legislativou stanovené předpisy a nedošlo k ohrožení nebo zhoršení stavu vodního prostředí.

Výsledná kvalita vypouštěných odpadních vod je zajišťována budováním a provozováním čistíren odpadních vod. V působnosti naší společnosti jsou čištěny odpadní vody všech obcí a měst s počtem napojených obyvatel větším jak 1 000 a také u mnoha dalších obcí menší velikosti v regionech Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.

Kvalita vypouštěných odpadních vod

u největších provozovaných ČOV

rok: 2015

ČOV Množství odpadních vod (skutečnost) Zbytkové koncentrační znečištění odpadních vod (průměrné roční hodnoty)
  roční

prům.

denní

BSK5 CHSK NL N-NH4 Nanorg Ncelk Pcelk
  m3/rok   m3/den mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

Bystřice n. P.

672988 1844  2,6 26,2  3,4  1,7 6,25 7,50 1,37

limitní  hodnoty

1400000 - 20 100 25 - - 14 1,5

Nové Město na Moravě

968027  2652 2,4  22,7 3,6 1,3 2,83 3,82  1,39

limitní hodnoty

*

2000000 - 20 100 25 - - 14 1,5

Velká Bíteš

451768  1238 2,0 17,2 2,9 1,7 6,01 6,87 0,8

limitní hodnoty

*

820000 - 25 120 30 - - 2

Velké Meziříčí

1053425 2886  2,7 28,0  2,5 1,8  3,84 5,17 0,27

limitní hodnoty

2400000 - 20 100 25 - - 12 1,5

Žďár nad Sázavou

2208880 6052 3,8 25,1 7,5 3,1 11,32 12,3 1,40

limitní hodnoty

*

4000000 - 36 130 40 - - 15 1,5

* limity znečištění - průměrné hodnoty nebo maxima dle rozhodnutí

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Žďár nad Sázavou

další odstávky