Vyjádření správce sítě ke stavební činnosti

Vyjádření VAS, a. s., divize Žďár nad Sázavou k projektové dokumentaci ke stavební činnosti je možné získat za těchto podmínek:

 

1.  Projektová dokumentace stavby pro územní, stavební či jiné řízení bude předložena na  VAS, a. s., divizi Žďár nad Sázavou  k odsouhlasení.

      VAS, a. s. divize Žďár nad Sázavou upozorňuje:

informace týkající se poskytnutí digitálních dat (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn) zařízení ve správě VAS, a. s. divize Žďár nad Sázavou za účelem zpracování projektové dokumentace stavby jsou uvedeny na  http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/poskytnuti-podkladu-o-provozovanych-sitich

-  rozsah projektové dokumentace stavby musí být zpracován v souladu s vyhláškou
č. 503/2006 Sb. či s vyhláškou č. 499/2006 Sb.

projektová dokumentace stavby musí respektovat ochranné pásmo zařízení ve správě VAS, a. s., divize Žďár nad Sázavou v souladu:

  • se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) /vodovody a kanalizace/
  • se zákonem č. 458/2000 Sb. § 46, odst. (5) /zemní kabelové rozvody silové NN   a signalizační/
  • s ČSN 75 5411, článek 4.4 /vodovodní přípojky/
  • s ČSN 75 6101, článek 6.1.3. /kanalizační přípojky/

-   v případě křížení navržených inženýrských sítí se zařízením ve správě VAS, a. s., divize Žďár nad Sázavou musí být respektován úhel křížení v rozmezí 90-60°
a minimální svislá vzdálenost v souladu s ČSN 73 6005

-   v případě požadavku napojení stavby na vodovod a na kanalizaci ve správě VAS, a. s., divize Žďár nad Sázavou je nutné předložit projekt vodovodní a kanalizační přípojky v souladu s požadavky VAS, a. s., divize Žďár nad Sázavou – veškeré informace na http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/vodovodni-kanalizacni-pripojky.

 

2.  Projektovou dokumentaci stavby je možné na VAS, a. s., divizi Žďár nad Sázavou doručit těmito způsoby:

-   žadatel se osobně dostaví s žádostí o vyjádření a s projektovou dokumentací na
VAS, a. s., divizi Žďár nad Sázavou v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 h, 12:00 až 15:00 h, středa od 7:00 až 11:00 h, 12:00 až 17:00 h)

-   žadatel se osobně dostaví na VAS, a. s., divize Žďár nad Sázavou v neúředních dnech a předá projektovou dokumentaci s žádostí o vyjádření na podatelnu VAS, a. s. divize Žďár nad Sázavou - dveře č. 18

-   žadatel zašle žádost o vyjádření včetně projektové dokumentace v elektronické podobě (soubor typu pdf) na e-mailovou adresu:  divize@vaszr_cz

-   žadatel zašle žádost o vyjádření včetně projektové dokumentace na adresu:
Vodárenská akciová společnost, a. s.,

Studentská 1133,  591 21 Žďár nad Sázavou.

 

3.  Žadatel do 30 dnů ode dne podání žádosti obdrží písemné vyjádření VAS, a. s., divize Žďár nad Sázavou. Vyjádření VAS, a. s., divize Žďár nad Sázavou vždy zasílá na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o vyjádření.

 

Žádost o vyjádření

Přílohy - stavby komunikací

Přílohy - stavby mimo komunikací

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky