Zřízení/ukončení smlouvy

a) zřízení nového odběrného místa pro dodávku vody popř. pro vypouštění odpadních vod

  • podklady: vyjádření ke stavbě, stavební povolení

  • podklad pro smlouvu u nově zřizovaných přípojek - formulář Nové odběrné místo
  • dohoda mezi dodavatelem a vlastníkem připojené nemovitosti na vodovod a kanalizaci, kde odběratelem je třetí osoba (nájemce,...) - formulář Trojdohoda

b) ukončení odběru vody popř. vypouštění odpadních vod bez přepisu na jiného odběratele /zákazníka/ - možnosti:

  • zákazník doručí samoodečet vodoměru k datu ukončení odběru

  • tuto skutečnost oznámí dodavateli písemně do 15 dnů předem a umožní pracovníkům provést konečný odečet vodoměru

V případě paušálního odběru sdělí datum ukončení, následuje vyúčtování (odeslání faktury) a způsob zavření odběrného místa dle možností.

Výše uvedené změny lze provést na základě písemného podkladu, který nám doručíte některým z následujících způsobů:

osobně - osobní návštěvou zákaznického oddělení (úřední dny denně 7,00-15,00, středa 7,00-17,00)
poštou - na adresu zákaznického centra
faxem566 651 195
e-mailem - reklamace@vaszr_cz

V žádosti o změnu příslušných údajů, prosím, uvádějte identifikační údaje o odběrateli, odběrném místě a přesné zformulování Vašeho požadavku (změny). Pro případ vzniklých nejasností uvádějte rovněž kontaktní telefon, případně faxové číslo či e-mailovou adresu.

Firmy a organizace musí navíc při vyřizování smluvních vztahů dodat následující podklady:

  • živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku
  • osvědčení o DIČ
  • výpis z katastru nemovitostí
  • číslo bankovního účtu

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Žďár nad Sázavou

další odstávky