Dobrá zpráva: Novou kanalizaci nebude nutné rekonstruovat dalších sto let

14. 11. 2006  

Největší investiční akcí, která kdy byla ve Znojmě realizována, je rekonstrukce kanalizace v hodnotě 614 milionů korun. Na financování se podílel z velké části fond ISPA určený na velké projekty infrastruktury pro kandidátské země, které se hlásí do EU. Přestože je ČR již členem EU, projednávání a schvalování se uskutečnilo ještě před vstupem do unie, čerpání probíhá nyní. Pokud by Znojmo nezískalo dotace, nebyla by oprava v tak velkém měřítku možná. I tak se nedostane na celou síť. Prioritní byly však hlavní úseky, které jsou finančně nejnáročnější, a v mnoha případech se muselo přistoupit k metodám štolování vzhledem k hloubce vedení odpadních vod a zastavěnému území, jelikož stoky vedou i pod budovami nebo v jejich těsné blízkosti.

O problematice kanalizace ve Znojmě a její rekonstrukce nás informoval člověknad jiné povolaný, vedoucí provozu kanalizace Vodárenské akciové společnosti Josef Pavlíček, který se kanalizaci věnuje od ukončení studia již 40 let. Je služebně nejstarším zaměstnancem divize Znojmo Vodárenské akciové společnosti.

Jaký byl stav znojemské kanalizace před rekonstrukcí?

Dříve se každým rokem opravila maximálně jedna ulice, mnohdy ještě méně. S většími rekonstrukcemi se začalo v roce 1987 na Roosveltově ulici, pak na starém městě, následovala část kanalizace pod průtahem Znojma od Pražské přes Sokolskou po Vídeňskou ulici. Do projektu ISPA byly zařazeny nejdříve dešťové zdrže, problematické úseky, které se dosud neřešily. Bylo nutné opravit hlavní tahy kanalizace od hradu až po Vídeňskou ulici a kanalizaci podél železnice, nádraží až po Vídeňskou. Dále byl posouzen stav dešťových oddělovačů. Kanalizace je ve Znojmě jednotná a odvádí jak splaškové, tak i dešťové vody. Budovat kanalizaci na všechny dešťové vody by bylo ekonomicky neúnosné a potrubí by bylo o průměru několika metrů. Proto je vždy po nějakém úseku kanalizace vybudován dešťový oddělovač, který při větších srážkách odvede část průtoku ve stoce do řeky Dyje. Tato část vod je dostatečně zředěná, takže řece neublíží.

Co bylo nutné rekonstruovat?

Měli jsmenedostatečné dešťové oddělovače, které neodpovídaly současné legislativě, kanalizační systém neměl žádné dešťové zdrže - po rekonstrukci budou k dispozici na obou hlavních kmenových stokách. Zde se zachytí odpadní voda, kterou v době srážek není čistírna odpadních vod schopná vzhledem k své kapacitě zpracovat. Jedná se o velmi znečištěné odpadní vody, které dešťová voda spláchne v prvních minutách deště. Po ukončení deště je odpadní voda následně ze zdrže přečerpána na čistírnu a vyčištěna. Dalším problémem Znojma byly stoky vyzděné z cihel, které se rozpadaly, nevyhovovaly současným normám, takže jejich výměna byla jednou z priorit rekonstrukce. Cihelné stoky pocházejí z let 1905 až 1918, pozdější kanalizace je z roku 1933. Pokud by se neprovedla rekonstrukce, hrozila by série závad a odpadní vody by mohly unikat do okolního zastavěného území, do podzemí a podzemních vod.

Jaká je délka kanalizace ve Znojmě?

Přibližně sto kilometr, nyní se rekonstruuje 25 km, které jsou nejdražší. Jedná se o stoky v těžko přístupném terénu, pod domy a velké stoky, které jsou náročné na budování, a tím jsou samozřejmě i značně drahé. Rekonstruovat bude nutno i další část kanalizace, ale cena bude zřejmě i přes větší délku nižší než současná první etapa. Bude se jednat hlavně o menší profily.Před rekonstrukcí jsme prováděli komplexní monitoring kamerami, část stok, kde to bylo možné, jsme prošli osobně. Zhruba třetina sítě je v pořádku, třetina byla havarijních či takových, že je bylo potřeba zrekonstruovat, a třetina vyžaduje opravu, ale její rekonstrukce není okamžitě nutná. Měli jsme zájem opravit asi 30 km stok, ale vzhledem k náročnému budování dešťových zdrží jsou prostředky jen na 25 km. V budoucnu se musí opravit dalších 35 km kanalizace.

Jaká je rekonstrukce znojemské kanalizace z pohledu rozsahu?

Jedná se o skutečně velkou, náročnou opravu. Náročnější byla snad rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Znojmě z hlediska technologie. Ne každé město naší velikosti je schopno v tak krátkém časovém intervalu připravit a uskutečnit takové dvě velké akce.

Jaká je obtížnost rekonstrukce znojemské kanalizace?

Problémy způsobuje historické jádro Znojma, je zde podzemí, což způsobuje mnoho problémů. Narazili jsme například na sklepy, které si vynutily změnu trasy kanalizace. Komplikace představují ostatní inženýrské sítě. Vyhnout se jim bez přeložek není vůbec jednoduché. Omezuje nás i archeologický výzkum, který může zastavit stavbu třeba i na týdny. Zdražení způsobuje část kanalizace, kterou není možné budovat z povrchu a musí být využita metoda štolování.

Dotýká se rekonstrukce kanalizace také dodávek pitné vody?

Museli jsme provést celou řadu přeložek vodovodu, které se financují z projektu ISPA. Ovšem některé další se z tohoto projektu financovat nemohou, přestože jsou ve špatném stavu. Jedná se například o úsek části Bolzanovy ulice, Dolní a Horní České, Pontassievské, Jugoslávské a Bratrstva. Je logické, že by se při budování kanalizace mělo opravit i vodovodní potrubí, aby nebylo potřeba brzy znovu komunikace rozkopat. Byly uvolněny dostatečné finanční prostředky Znojma a svazku VaK Znojemsko, které se na tyto opravy využily.

Co bylo největším problémem rekonstrukce?

Nejvíce práce dalo vlastní nastartování projektu do zahájení rekonstrukčních prací. Ne všechny mnou navržené stoky se vešly do rozpočtu. Z mého hlediska bych rozsah stavby viděl daleko širší, ale ve strategickém plánu města Znojma je zařazena II. etapa rekonstrukce kanalizace Znojmo, na které se doufám ještě budu podílet. Po monitoringu dešťových vod se pak sestavoval model kanalizační sítě, který sloužil k určení jednotlivých toků kanalizace. Byl přepracován celý systém kanalizace, počítačové programy pak ukázaly jeho slabá místa.Při vlastní stavbě řešíme již jen dílčí problémy, které se objeví u každé stavby. Velký problém nám způsobily dvoje záplavy v letošním roce, které znamenaly zdržení stavby, zvláště pak při budování dešťových zdrží.

Jaký je důsledek rekonstrukce kanalizace na životní prostředí?

Jdnoznačně příznivý. Po dokončení rekonstrukce kanalizace nebudou prosakovat odpadní vody netěsnými stokami. Kanalizace totiž netěsnila stoprocentně, a docházelo k únikům splaškových vod. Na druhé straně se prosaky dostávala do kanalizace voda z podloží, zvláště v místech, kde byla vysoká hladina spodních vod. Jedná se hlavně o kanalizaci z počátku minulého století. Díky novým oddělovačům dešťových vod a dešťovým zdržím se zlepší kvalita vody v Dyji v případě velkých srážek. Příští rok si obyvatelé Znojma oddechnou - nejnáročnější část rekonstrukce znojemské kanalizace bude hotova a doprava na hlavních tazích bude zase jednodušší. Dílo, které je skryté většině očí nebude nutné rekonstruovat dalších sto let.

Připravil: Jiří Eisenbruk

Článek Dobrá zpráva: Novou kanalizaci nebude nutné rekonstruovat dalších sto let

Rekonstrukce kanalizace

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky