Dokončena II.etapa stavby „Splašková kanalizace Kuchařovice, Suchohrdly"

21. 11. 2008 proběhla kolaudace stavby II.etapy splaškové kanalizace v obcích Kuchařovice a Suchohrdly. I.etapa této stavby byla zkolaudována v lednu 2003, přičemž na dotační finanční prostředky pro II. etapu se čekalo do září letošního roku, kdy byly přiděleny dotace z Ministerstva zemědělství ČR. Realizace výstavby II.etapy splaškové kanalizace tedy probíhala od září 2007 do října 2008.  

Investorem celé stavby byl svazek obcí „Odkanalizování obcí Kuchařovice, Suchohrdly".

V rámci II.etapy bylo postaveno 5 110 m gravitační splaškové kanalizace (Kuchařovice-1525m, Suchohrdly-3585 m), 520m výtlačných řadů (Kuchařovice-97m, Suchohrdly-423 m) a 6 ks čerpacích stanic (Kuchařovice-2 ks, Suchohrdly-4ks). Součástí stavby byly i veřejná odbočení pro napojení kanalizačních přípojek, kterých bylo provedeno celkem 317 ks v celkové délce 1247 (Kuchařovice 112 ks v délce 336m, Suchohrdly 205 ks v délce 911 m).

Celá kanalizační síť v obcích je napojena výtlačným řadem na čistírnu odpadních vod v Dobšicích.

Celkové náklady II.etapy činí 44 642,-tis.Kč, přičemž v obci Kuchařovice bylo prostavěno 12 112,-tis.Kč a v obci Suchohrdly 32 530,-tis.Kč.

Z výše uvedeného je patrno, že v obci Suchohrdly se prostavělo více jak 70% celkových nákladů II.etapy výstavby splaškové kanalizace.

Na úhradě finančních nákladů stavby se podílí dotací MZe ČR ve výši 23.984,- tis.Kč (55 %) a Krajský úřad Jihomoravského kraje ve výši 9.500,- tis. Kč (21%). Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko přispělo částkou 1000,-tis.Kč. Zbývající část ve výši 10.158,- tis.Kč (cca 23%) hradí obce z vlastních zdrojů.

Stavbu prováděla firma Inženýrské stavby Znojmo, spol. s r.o., která byla vybrána ve výběrovém řízení. Technický dozor investora na stavbě zajišťovala pro obec Suchohrdly VAS, a.s.Brno, divize Znojmo a pro obec Kuchařovice AP-Investing s.r.o. Brno. Generálním projektantem celé stavby byla fa AQUAPROCON s.r.o.Brno.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky