Kanalizační přípojky

Postup pro zřízení kanalizační přípojky

1. Vypracování projektové dokumentace (dále jen PD)

PD může být vypracována VAS nebo kterýmkoliv oprávněným projektantem.

2. Vyřízení územního rozhodnutí (event. územního souhlasu)

Územní rozhodnutí (dále jen ÚR) pro Vás může vyřídit přímo projektant, pokud ho k tomu zmocníte nebo si ho můžete vyřídit sami. ÚR vydá příslušný stavební úřad po předložení následujících dokumentů:

a. Projektová dokumentace
b. Vyjádření VAS – souhlas s připojením
c. Vyjádření správců inženýrských sítí – plynu, elektro, telefon
d. Dohoda s vlastníky pozemku, přes který je přípojka vedena - obec, soukromá osoba…

3. Vyplnění přihlášky na VAS

S projektem, územním rozhodnutím, výpisem z listu vlastnictví (stačí orientační) a vyjádřením VAS se žadatel o kanalizační přípojku dostaví na VAS a.s. divizi Znojmo a vyplní zde přihlášku k odkanalizování. Vyplněnou přihlášku s výše uvedenými dokumenty lze také na VAS, a.s., divizi Znojmo zaslat poštou.

Kontakt:
Kotkova 20, 670 25 Znojmo

Úřední hodiny:
Pondělí 7:00 - 17:00
Středa 7:00 – 17:00

4. Stavba přípojky

Kanalizační přípojku provede na své náklady žadatel podle schváleného projektu.

Vlastní připojení na kanalizaci bude provedeno odbornou firmou, ještě před započetím prací dodavatel kanalizační přípojky požádá provoz kanalizací VAS a.s. divize Znojmo o odsouhlasení způsobu napojení přípojky (Ing. Vavřina 739 342 100).

5. Kontrola přípojky

Před zásypem je nutné nechat napojenou přípojku zkontrolovat pracovníky VAS. Kontrolu je nutno objednat na některém z následujících telefonních čísel:

Ing. Tomáš Zezula - telefon 515 222 998, 607 948 415
Ing. Václav Vavřina – telefon 515 222 998, 739 342 100

Bez této kontroly nebude přípojka zprovozněna. Kontrola je zpoplatněna!

6. Smlouva

Po kontrole přípojky obdržíte návrh smlouvy o odvádění odpadních vod.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky