Kvalita OV na odtoku z ČOV

Odpadní vody, vznikající každodenní lidskou činností v domácnostech, školách, službách nebo při práci (včetně průmyslových odpadních vod), ale i srážkové vody odváděné jednotným kanalizačním systémem, je zapotřebí před jejich vypuštěním do vodních toků čistit, aby byly splněny legislativou stanovené předpisy a nedošlo k ohrožení nebo zhoršení stavu vodního prostředí.

Výsledná kvalita vypouštěných odpadních vod je zajišťována budováním a provozováním čistíren odpadních vod. V působnosti naší společnosti jsou čištěny odpadní vody všech obcí a měst s počtem napojených obyvatel větším jak 1 000 a také u mnoha dalších obcí menší velikosti v regionech Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.

Kvalita vypouštěných odpadních vod

u největších provozovaných ČOV

rok: 2015

ČOV

Množství odpadních vod (skutečnost)

Zbytkové koncentrační znečištění odpadních vod (průměrné roční hodnoty)

 

roční

prům.

denní

BSK5

CHSK

NL

N-NH4

Nanorg

Ncelk

Pcelk

 

m3/rok

m3/den

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Znojmo-Dobšice

2 620 224

7 179

4,4

34,4

5,4

3,42

10,26

12,14

0,34

limitní hodnoty

*

6 935 000

19 000

18

75

20

-

-

15

1,5* limity znečištění - průměrné hodnoty nebo maxima dle rozhodnutíHavárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky