Látky a postupy používané při úpravě vody

V následujícím textu jsou podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, §4, odst. 3 uvedeny technologické postupy a látky používané při úpravě vody ve vyjmenovaných úpravnách pitných vod (ÚV) provozovaných Vodárenskou akciovou společností, a.s . na okrese Znojmo. Všechny látky a materiály používané při výrobě pitné vody v níže uvedených úpravnách splňují požadavky vyhlášky č. 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.  Pokud není vodovod připojen na úpravnu vody, je voda dezinfikována chlornanem sodným.  Příslušnost obce (nebo části) k jednotlivým způsobům úpravy vody je možné vyhledat v seznamu vodovodů divize Znojmo.      

ÚV Běhařovice (Křepice)

Surová voda je po provzdušnění vedena do flokulačního reaktoru. Do odtoku z flokulačního reaktoru je dávkován hydroxid sodný. Voda je dále vedena na otevřený pískový rychlofiltr, který odstraní z vody především železo. Aby došlo k odstranění manganu, je do nátoku na druhý otevřený pískový rychlofiltr dávkován manganistan draselný. Po dezinfekci chlornanem sodným je voda čerpána do vodojemu.

ÚV Božice

Technologie úpravy je založena na odželezení a odmanganování podzemních vod po předcházející aeraci, alternativní alkalizaci uhličitanem sodným a nadávkování roztoku manganistanu draselného. Za účelem snížení obsahu amonných iontů je technologická linka řešena jako biofilmová nitrifikace. Amonné ionty jsou oxidovány přítomností rozpuštěného kyslíku autotrofními nitrifikačními bakteriemi na pískovém nosiči přes dusitany až na dusičnany. Upravená voda je hygienicky zabezpečena dávkováním chlornanu sodného do akumulace upravené vody, ze které je voda čerpána do vodojemu.

 ÚV Hevlín

Úprava vody spočívá v biofilmové deamonizaci (nitrifikaci). Oxidaci amonných iontů na dusitanové ionty zabezpečují bakterie rodu Nitrosomonas, zatímco oxidace dusitanů na dusičnany spadá na vrub bakterií rodu Nitrobakter.Technologická linka zahrnuje aeraci čerpané vody, alternativní dávkování manganistanu draselného, nitrifikaci na pískovém loži preparovaném oxidem manganičitým, znovu aeraci a alternativní dávkování manganistanu draselného, nitrifikaci na pískovém loži preparovaném burelem a hygienické zabezpečení chlornanem sodným.

 ÚV Jezeřany

Vzhledem k tomu, že voda ze všech vrtů obsahuje nadlimitní množství železa a manganu, je voda upravována na úpravně vody Jezeřany, kde je používána metoda „IN SITU“. To znamená, že odebraná voda z vrtu je v úpravně provzdušněna a část (1/3) se čerpá zpět do jiného vrtu. Tento systém čerpání a vracení vody se pravidelně střídá. Takto upravená voda je dezinfikována chlornanem sodným a čerpána do vodojemu.

ÚV Mikulovice

Do provzdušněné surové vody se nadávkuje chlornan sodný. Dále voda prochází tlakovým filtrem naplněným preparovaným vodárenským pískem. Zde dojde k odstranění vyloučených hydratovaných oxidů železa a manganu. Takto upravená voda je dezinfikována chlornanem sodným a čerpána do vodojemu.

ÚV Oleksovice

Do provzdušněné surové vody se nadávkuje hydroxid sodný, dále voda prochází tlakovým filtrem, následuje nadávkování manganistanu draselného a druhá tlaková filtrace. Takto upravená voda je dezinfikována chlornanem sodným a čerpána do vodojemu.

ÚV Vrbovec

Voda z vrtů je čerpána do úpravny vody. Do směsi surové vody je dávkován chlornan sodný a manganistan draselný. Voda pokračuje na automatický nerezový tlakový filtr naplněný filtračním pískem a odmanganovací hmotou. Náplň filtru odstraní železo a mangan. Potom voda natéká  na dvě provzdušňovací věže, kde se dokonale rozptýlí a okysličí. Prokysličená a pachů zbavená voda se z akumulace prací vody čerpá do vodojemu.

ÚV Znojmo

Surová voda je čerpána z přehradní nádrže Znojmo do úpravny vody ve Znojmě. Jedná se o třístupňovou úpravu s následujícím postupem:

 • dávkování roztoku síranu železitého v množství odpovídajícímu optimální dávce
 • flokulační mísení cca 15 minut pádlovými míchadly
 • odstranění vloček hydroxidu železitého v čiřičích s hydraulicko-mechanickým vznosem vločkového mraku, nebo sedimentace vloček v horizontální podélné nádrži
 • úprava pH vody neutralizační dávkou vápenného mléka a vápenné vody
 • dvouvrstvá filtrace přes filtrační uhlí a filtrační písek (preparováno oxidy manganu)
 • filtrace přes granulované aktivní uhlí (GAU)
 • ošetření ultrafialovým zářením,
 • dávkování síranu amonného a desinfekčního chloru (chloraminace)
 • dávkování vápenné vody
 • dávkování oxidu uhličitého na závěrečnou úpravu pH
ÚV Štítary

Surová voda je čerpána z přehradní nádrže Vranov nad Dyjí do úpravny vody ve Štítarech. Jedná se třístupňovou úpravu s následujícím postupem: 

 • dávkování roztoku síranu železitého v množství odpovídajícímu optimální dávce
 • rychlé a pomalé  mísení v lamelovém mísiči
 • sedimentace vloček v horizontálních podélných nádržích
 • úprava pH vody neutralizační dávkou vápenného mléka
 • filtrace vody na otevřených rychlofiltrech přes křemenný písek FP2 (preparovaný oxidy manganu)
 • dávkování síranu amonného, desinfekčního chloru, ošetření ultrafialovým zářením, akumulace a rozvod do vodovodních řadů

Vodárenský kal je shromažďován v kalových nádržích, homogenizován a po přidání vápenného hydrátu odvodňován na kalolisu. Vylisovaný kal je ukládán na nedaleké skládce. 

ÚV Slatina

Surová voda je čerpána z podzemního zdroje do úpravny vody ve vodojemu. K odstraňování dusičnanů se používá ionexová úprava vody v chloridovém cyklu. K regeneraci ionexu se používá chlorid sodný. Voda po úpravě se mísí se surovou vodou tak, aby obsah dusičnanových iontů byl nižší než 50 mg/l. 

SV Hodonice

Surová voda z podzemních vrtů je mísena s vodou ze SV Znojmo tak, aby byly splněny limity pro uran a dusičnany.

SV Daníž

Surová voda z podzemního vrtu je mísena s vodou ze SV Znojmo tak, aby byl splněn limit pro dusičnany.Příslušnost obce (nebo části) k jednotlivým způsobům úpravy vody je možné vyhledat v seznamu vodovodů divize Znojmo.

Aktualizováno dne 16. 11. 2017  

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky