Paušální stanovení množství (pitná voda, odpadní voda)

V případech, kdy část odebrané vody není odváděna veřejnou kanalizací (zejména voda použitá na závlahy), má odběratel možnost řešit tuto situaci následujícími způsoby:

  1. Množství vody, které není odváděno veřejnou kanalizací bude stanoveno na základě propočtu dle směrných čísel spotřeby (dle § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích). Nárok na snížení (dobropis) stočného vzniká tehdy, pokud skutečná spotřeba vody je o více jak 30 m3 za rok vyšší, než spotřeba vypočtená dle směrných čísel. Nárok uplatní odběratel předáním vyplněného formuláře po obdržení faktury (fakturační období je rok) na adresu divize Znojmo.
  2. Měřením vody, která není odváděna veřejnou kanalizací zřízením odbočky za hlavním vodoměrem s osazením podružného vodoměru. Obchodně technické podmínky a způsob provedení odbočky stanoví VAS a zájemce je získá na zákaznickém oddělení divize Znojmo. O zřízení odbočky s podružným vodoměrem žádá na předepsaném formuláři odběratel, který také hradí náklady pořízení včetně podružného vodoměru. Po instalaci podružného vodoměru fakturuje VAS vodné dle hlavního vodoměru a stočné snížené o množství vody naměřené na podružném vodoměru, tzn . vodné i stočné dle skutečnosti (pouze v případě, že množství naměřené na podružném vodoměru je vyšší než 30 m3/rok )

Přílohy k žádosti o osazení podružného měřidla:

  • Žádost o snížení stočného
  • Obchodní a technické podmínky pro osazení podružného vodoměru
  • Kladečské schéma pro odbočku s osazením podružného vodoměru
  • Dodatek ke smlouvě o dodávce vody a odvádění OV

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky