Rekonstrukce kanalizace a vodovodu města Znojma - Komenského náměstí, ulice Studentská, Jana Placha

V předstihu před zahájením oprav povrchů na Komenského náměstí a  do něho zaústěných ulic Kovářská, Studentská a Jana Palacha byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci poškozených a nevyhovujících   inženýrských sítí kanalizace a vodovodních řadů v uvedených lokalitách. Investorem stavby  je Zájmové sdružení obcí Vodovody a Kanalizace Znojemsko. Dodavatelem stavby je  firma VHS plus spol. s r.o., která  podala nejvýhodnější cenovou nabídku do výběrového řízení. Stavební práce budou probíhat v období od října 2009 do července 2010 při kontinuálním postupu dohodnutým s městem Znojmem. Celková předpokládaná cena stavby je  8 989 090 ,- Kč bez DPH.  Město Znojmo také vyzvalo majitele přilehlých nemovitostí ve jmenovaných lokalitách k provedení  rekonstrukcí svých přípojek vody a  kanalizace jak splaškové tak  z dešťových svodů před  prováděním konečných  povrchových úprav terénu.

Na Komenského náměstí budou   vyměněny všechny vodovodní řady a dokončeny rekonstrukce kanalizace, které nebyly provedeny v rámci  I.etapy  rekonstrukce kanalizace ve městě Znojmě známé pod názvem ISPA.Vodovodní řady budou zrekonstruovány v celkovém rozsahu 310 m od profilu DN 80 až po DN 350 z materiálu tvárná litina. Zřízena bude také jedna nová armaturní šachta v níž bude možnost propojení 2. a 3. tlakového pásma. Kanalizace bude zrekonstruována v celkové délce 77,3 m,  z toho bezvýkopovou  technologií vložkováním v délce 24 m a ve zbývající  délce 53,3 m z  kameniny DN 300 a 250.

   Rozsáhlé práce proběhnou také při rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Jana Palacha, kde budou rovněž vyměněny všechny vodovodní  řady a kanalizační stoka  v profilu betonové vejce 600/900 mm v délce 125 m. Vodovodní řady budou zrekonstruovány v délce 237,5m z  tvárné litiny DN 100 a  DN 200. I  v této ulici  jsou majitelé nemovitostí  vyzváni  k rekonstrukcím  svých přípojek.

V ulici Sudentská bude rekonstruován vodovod z tvárné litiny  DN 200 v délce 103,0 m.

 

 Současně se stavbou  rekonstrukce kanalizace a vodovodu v lokalitě Komenského náměstí bude provedena oprava vodovodu v ulici Kovářská  v délce 108,0 m z materiálu tvárná litina DN 100,  jejíž investorem je Vodárenská akciová společnost  a.s. Brno, divize Znojmo.  Zhotovitelem této stavby jsou Inženýrské stavby Znojmo s.r.o.

 

Na obou výše uvedených stavbách zajišťuje technický dozor investora Vodárenská akciová společnost a.s. Brno,  divize Znojmo. 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky