Rekonstrukce ÚV Znojmo

Zahájení projekčních prací na akci "Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo".  

Skupinový vodovod Znojmo, který svojí délkou 281km patří mezi nejrozsáhlejší vodovodní systémy Jižní Moravy a zásobuje cca 50tis.obyvatel, je zásoben pitnou vodou z úpravny vody Znojmo. Celý vodovodní systém zásobení vodou z řeky Dyje byl uveden do provozu v roce 1970 a v brzké době tedy oslaví 40 let života. Na základě skutečnosti, že životnost technologie úpravny vody a páteřních ocelových řadů je na hranici životnosti, byly v letošním roce zahájeny projekční práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení, která obsahuje tyto stavební objekty:

 • rekonstrukce stavební části úpravny vody Znojmo představuje rekonstrukci stávajícího objektu úpravny - zateplení pláště, střechy, nová fasáda, zazdění oken vhale filtrů, výměna všech venkovních a vnitřních oken a dveří, rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů ZTI, rozvodů tepla, rekonstrukce venkovní trafostanice, příjmového zařízení prefloku, komunikace, příjezdné brány a změna dispozice laboratoří ve 2.NP.
 • rekonstrukce technologické části úpravny vody Znojmo
  • I.separační stupeň přinese do budoucna největší úspory provozních nákladů, do jedné ze stávajících tří linek budou osazeny čtyři čiřiče třetí generace, druhá linka bude zintenzifikována na usazovací nádrž a krajní linka bude využita pro rozvodné potrubí čiřičů a pro osazení UV lampy
  • II.separační stupeň je řešen tak, že stávající 4 ks rychlofiltrů budou rekonstruovány na rychlofiltry bez mezidna snáplní písku a antracitu, zbylé 2ks stávajících filtrů budou sloužit pro III.stupeň úpravy vody a to filtraci vody přes vrstvu granulovaného aktivního uhlí
  • Ztvrzování vody bude prováděno dávkováním plynného oxidu uhličitého CO2, který bude uskladněn ve venkovním plynovém zásobníku
  • Chemické hospodářství prošlo již částečnou rekonstrukcí v80-tých letech. Hlavním koagulantem zůstává chemikálie na bázi železa Prefloc, taktéž vápenné hospodářství nebude změněno, kromě toho, že bude dávkována vápenná voda o koncentraci max. 0,5%.
  • Zdravotní zabezpečení vyrobené vody před odtokem do akumulace bude zajištěno UV zářením, na odtoku do sítě bude pitná voda zdravotně zabezpečena síranem amonným a plynným chlórem.
 • rozšíření akumulace úpravny vody Znojmo (dle hydraulických propočtů dojde vareálu úpravny kvýstavbě nové akumulace o objemu 4000m3
 • rozšíření VDJ Návrší (stávající kruhový vodojem kapacity 400m3 bude nahrazen novým zemním vodojemem o objemu 1500m3)
 • rekonstrukce ČS Obří hlava (součástí akce je rekonstrukce stavební části objektu, výměna uvnitř instalované technologie včetně čerpadel za méně energeticky náročné)
 • výtlačný řad III.tlakové pásmo (jedná se o obnovu stávajícího ocelového potrubí vedoucího zúpravny vody Znojmo do VDJ Návrší, řad bude ztvárné litiny DN 400 a 300 délky 1440m)
 • zásobovací řad III.tlakového pásma (v souběhu svýtlačným řadem bude stávající potrubí zazbestu nahrazeno potrubím ztvárné litiny DN 400 a 300 délky 1670m)
 • výtlačný řad IV.tlakového pásma (z VDJ Návrší bude stávající výtlak nahrazen novým kapacitně vyhovujícím výtlakem DN 250 ztvárné litiny délky 880m)
 • zásobní řad II.tlakového pásma (řadem se dopravuje voda zúpravny do II.TP, ocelové potrubí bude nahrazeno řadem zlitiny DN500 délky 970m)
 • rekonstrukce přívodného řadu surové vody (stávající ocelový řad vedoucí od hráze VN Znojmo do ČS Obří hlava bude nahrazen řadem zlitiny DN600 délky 100m)
 • sanace přívodného a výtlačného řadu surové vody (předpokládá se vnitřní sanace kovového potrubí DN600 a 500 o celkové délce 3 890m)
 • přívodní řad Dobšice (představuje nový přivaděč vody do obce Dobšice, čímž dojde ke změně tlaku vobci, řad bude ztvárné litiny DN 300 délky 1 280m)
 • zásobní řad Suchohrdly (nové potrubí nahradí stávající přívod vody do VDJ Suchohrdly, současně dojde kodstavení čerpací stanice Dobšice, řad bude zPE DN 250 délky 2700m a napojí se na konec přívodního řadu Dobšice)
 • rekonstrukce objektů na síti (součástí bude rekonstrukce stavební a technologické části přerušovací komory Hradiště, vodojemů Kasárna, Suchohrdly a Konice)

Jak je výše uvedeno, připravovaná akce patří nejen svým rozsahem, ale odhadovanými náklady ve výši 550mil.Kč (včetně DPH) mezi velmi významné vodárenské stavby a nezbývá než věřit v co nejkratší termín realizace stavby. Region skupinového vodovodu Znojmo si plně zaslouží být zásobován kvalitní pitnou vodu.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky