Rekonstrukce ÚV Znojmo 2010

Úpravna vody Znojmo byla postavena v průběhu let 1967-1970 a uvedena do zkušebního provozu dne 1. 2. 1970. Její umístění i návrh dvoustupňové technologie úpravy vody odpovídal tehdejším potřebám veřejného zásobování pitnou vodou. Do současné doby na úpravně proběhly jen dílčí opravy a úpravy technologických zařízení. V rámci přípravy projektové dokumentace pro rekonstrukci úpravny vody Znojmo byly navrženy tyto hlavní změny:

Kapacitní průtok ..................... Qmax = 200 l/s (původně 360 l/s)

Uvažovaný provozní výkon ..... Qprov = 100 l/s (původně 180 l/s)

 

První separační stupeň do budoucna přinese největší úspory nákladů na výrobu pitné vody. Technickoekonomická studie prokázala jako ekonomicky nejvýhodnější a provozně nejspolehlivější nahrazení stávajících usazovacích nádrží jednotkami čiřičů třetí generace, tj. s hydraulicko-mechanickým vznosem vločkového mraku. Využití čiřičů má výhody ve výrazném zlepšení separační účinnosti I. stupně a snížení množství odkalované vody.

Rekonstrukce úpravny vody znamená přestavbu otevřených rychlofiltrů včetně výměny rozvodného systému. Náplň filtrů je navržena dvouvrstvá - filtrační písek + antracit. Změnou oproti dnešnímu stavu je využití pouze čtyř ze stávajících šesti rychlofiltrů pro filtraci, zbývající dva rychlofiltry budou následně využity pro III. stupeň úpravy vody. Tím je filtrace přes vrstvu granulovaného aktivního uhlí (GAU). Tato filtrace bude probíhat na dvou volných otevřených rychlofiltrech. Zařazením tohoto stupně dojde ke zlepšení především chuťových a pachových parametrů upravené vody. Další použití je při nepředvídaných zhoršeních kvality surové vody (např. havárie).

Dezinfekce vody bude prováděna dávkováním plynného chloru ve spojení s dávkou amonných iontů, voda bude chloraminována, čímž se potlačí vznik chlorovaných uhlovodíků (např. chloroformu) v distribučních řadech. Zároveň dojde k zabezpečení chlorem i v koncových řadech sítě. Navíc bude použito zdravotní zabezpečení UV zářením, které je moderním technologickým procesem, jehož účinnost významně převyšuje účinnost chlóru zejména při likvidaci rezistentních patogenních mikroorganismů, jakými jsou například prvoci Cryptosporidium a Giardia.

Další nutnou částí rekonstrukce je výstavba druhé akumulace pitné vody o objemu 4000 m3, která by měla poskytnout dostatečnou rezervu pro odběr vody spotřebiteli města Znojma a přilehlých obcí.

Ztvrzování vody pro ochranu distribučních řadů a zdravotní navýšení obsahu vápníku bude prováděno dávkováním CO2. Toto je nejčastěji používaný a nejosvědčenější způsob ztvrzování vody.

Rekonstrukce také zahrnuje výměnu trubních rozvodů včetně armatur, výměnu původních strojních agregátů a stavebních prvků budovy úpravny vody Znojmo.

Cílem této části projektové dokumentace je návrh celkové rekonstrukce technologie úpravny vody Znojmo se zohledněním výsledků zpracovaných přípravných dokumentací s cílem zabezpečit do budoucna co nejekonomičtější provoz úpravny vody při bezpečném dosažení kvality pitné vody na výstupu z úpravny a to i při zohlednění sezónních vlivů na kvalitu surové vody. Z pohledu zadavatele a zpracovatele dokumentace byly vzaty všechny technologické procesy, které jsou v našich podmínkách dostatečně známy i z hlediska vyhodnocení způsobu úpravy vody. Všechna řešení odpovídají současným trendům v úpravárenství a snaží se také co nejvíce využít stávající prostory, ve kterých nyní probíhá úprava vody.

Součástí akce je i rekonstrukce zejména páteřních řadů a řídících vodojemů ležících na síti. Část potrubí - výtlaky surové vody a zásobovací řad z VDJ Nám.Republiky-ulice Brněnská se budou v délce 6043m sanovat bezvýkopově a část výtlačných a zásobovacích řadů pro dopravu pitné vody se budou v délce 9828m pokládat nově. Jako materiál je navržena tlaková tvárná litina a polyetylen. Stavba bude probíhat ve Znojmě v ulicích Pražská, Přímětická, Nám.Republiky, Družstevní, Vídeňská, Průmyslová, Brněnská a v souběhu se silnicí Znojmo-Jihlava. Stavba se dotkne i rekonstrukcí těchto vodojemů: VDJ Návrší, Kasárna, Kravsko, Plenkovice, Nám.Republiky, Konice, Suchohrdly, kde v Koniccích a na Návrší budou postaveny zcela nové vodojemy. Stavba dále navrhuje realizaci zcela nového potrubí dopravující vodu do obce Dobšice a do VDJ Suchohrdly. 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky