Rekonstrukce ÚV Znojmo si vyžádá 450 mil. Kč

V dubnu 2013 byly zahájeny práce na rekonstrukci úpravny vody Znojmo, páteřních vodovodních řadů a dalších objektů. Provedené rekonstrukce povedou k optimálnímu provozování vodovodní sítě.  

Úpravna vody Znojmo (dále ÚV) byla postavena v průběhu let 1967–1970. Její umístění i návrh dvoustupňové technologie úpravy vody odpovídal tehdejším potřebám veřejného zásobování pitnou vodou. Do současné doby na úpravně proběhly jen dílčí opravy a úpravy technologických zařízení.

Největší úspory nákladů na výrobu pitné vody

První separační stupeň do budoucna přinese největší úspory nákladů na výrobu pitné vody. Technickoekonomická studie prokázala jako ekonomicky nejvýhodnější a provozně nejspolehlivější nahrazení stávajících usazovacích nádrží jednotkami čiřičů třetí generace, tj. s hydraulicko-mechanickým vznosem vločkového mraku. Využití čiřičů má výhody ve výrazném zlepšení separační účinnosti I. stupně a snížení množství odkalované vody.

Zlepšení chuťových parametrů vody

Rekonstrukce ÚV znamená přestavbu otevřených rychlofiltrů včetně výměny rozvodného systému, čímž dojde ke zlepšení především chuťových a pachových parametrů upravené vody. Další použití je při nepředvídaných zhoršeních kvality surové vody (např. havárie).

Další nutnou částí rekonstrukce je výstavba druhé akumulace pitné vody o objemu 4 000 m3, která by měla poskytnout dostatečnou rezervu pro odběr vody spotřebiteli města Znojma a přilehlých obcí. Rekonstrukce také zahrnuje výměnu trubních rozvodů včetně armatur, výměnu původních strojních agregátů a stavebních prvků budovy ÚV Znojmo.

Řešení odpovídá současným trendům ve vodárenství

Cílem této části projektové dokumentace je návrh celkové rekonstrukce technologie ÚV Znojmo se zohledněním výsledků zpracovaných přípravných dokumentací s cílem zabezpečit do budoucna co nejekonomičtější provoz ÚV vody při bezpečném dosažení kvality pitné vody na výstupu z úpravny a to i při zohlednění sezónních vlivů na kvalitu surové vody. Z pohledu zadavatele a zpracovatele dokumentace byly vzaty všechny technologické procesy, které jsou v našich podmínkách dostatečně známy i z hlediska vyhodnocení způsobu úpravy vody. Všechna řešení odpovídají současným trendům v úpravárenství a snaží se také co nejvíce využít stávající prostory, ve kterých nyní probíhá úprava vody.

Rekonstrukce VDJ a páteřních řadů

Současně s rekonstrukcí ÚV budou rekonstruovány také důležité objekty na vodovodní síti, kde budou provedeny základní opravy, nové trubní vystrojení a u některých VDJ dojde k navýšení objemu akumulace. Jedná se např. o čerpací stanici Obří hlava (výměna a zmenšení okenních otvorů, oprava fasády a výměna vnitřního technologického zařízení), přerušovací komoru Hradiště (sanace betonových konstrukcí, výměna trubního vystrojení a kompletní rekonstrukce objektu) a VDJ v přilehlých obcích.

Cílem je optimalizace provozování vodovodní sítě

Vodovodní přivaděče, výtlaky a některá potrubí rozvodné sítě ve městě jsou na hranici životnosti a byly proto vytipovány důležité vodovodní řady a přivaděče, které byly zahrnuty do rekonstrukcí. Provedené rekonstrukce povedou k optimálnímu provozovaní vodovodní sítě a zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní síti a zásobení pitnou vodou z hlediska kvality. Dále budou rekonstruovány stávající armaturní šachty a budou také vybudovány nové měrné šachty na vodovodní síti, které pomohou provozovateli při lokalizaci poruch, a tím k snižování ztrát vody. Rekonstrukce objektů a důležitých vodovodních řadů si v průběhu dvou let vyžádá odstávky v dodávce vody do domácností. Jako provozovatel se budeme snažit, aby odstávek bylo co nejméně a trvaly co nejkratší dobu.

Termín dokončení projektu (kolaudace):

20.12. 2015

Náklady:

450 mil. Kč bez DPH

Investor:

Vodovody a kanalizace Znojemsko

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky