Vodovodní přípojky

Postup pro zřízení vodovodní přípojky

1. Vypracování projektové dokumentace (dále jen PD)

PD může být vypracována VAS nebo kterýmkoliv oprávněným projektantem. PD musí odpovídat závazným Standardům pro vodovodní síť vydaným VAS, a.s. divizí Znojmo.

2. Vyřízení územního rozhodnutí (event. územního souhlasu)

Územní rozhodnutí (dále jen ÚR) pro Vás může vyřídit přímo projektant, pokud ho k tomu zmocníte nebo si ho můžete vyřídit sami. ÚR vydá příslušný stavební úřad po předložení následujících dokumentů:

a. Projektová dokumentace
b. Vyjádření VAS – souhlas s připojením
c. Vyjádření správců inženýrských sítí – plynu, elektro, telefon
d. Dohoda s vlastníky pozemku, přes který je přípojka vedena - obec, soukromá osoba…

3. Vyplnění přihlášky na VAS

S projektem, územním rozhodnutím nebo souhlasem, výpisem z listu vlastnictví (stačí orientační) a vyjádřením VAS se žadatel o vodovodní přípojku dostaví na VAS, a.s., divizi Znojmo a vyplní zde přihlášku k odběru vody. Vyplněnou přihlášku s výše uvedenými dokumenty lze také na VAS, a.s., divizi Znojmo zaslat poštou.

Kontakt:
Kotkova 20, 670 25 Znojmo

Úřední hodiny:
Pondělí 7:00 - 17:00
Středa 7:00 – 17:00

4. Stavba přípojky

Veškeré zemní práce tj. vodoměrnou šachtu, trasu přípojky, obnažení vodovodního řadu, provede na své náklady žadatel o vodovodní přípojku. Samotné položení přípojky, navrtávku vodovodního řadu a osazení vodoměru, provedou pracovníci VAS po Vaší telefonické žádosti, na telefonním čísle uvedeném v přihlášce. Po osazení vodoměru vám bude zaslána faktura za provedené práce a materiál ( bez vodoměru ).

5. Smlouva

Po osazení vodoměru Vám bude zaslán návrh smlouvy o dodávce vody, případně odvádění odpadních vod.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky