Zahájení stavby „ Rekonstrukce a oprava vodovodu v ulici Suchohrdelská ve Znojmě“

Dne 18.11.2009 byly zahájeny stavební práce na akci s pracovním názvem: „Vodovod města Znojma - Rekonstrukce a oprava vodovodu v ulici Suchohrdelská".  Stavba je projekčně a realizačně rozdělena na dva stavební objekty.  Na části SO 01- rekonstrukce vodovodu je  investorem  Zájmové sdružení obcí  Vodovody a kanalizace Znojemsko, část SO 02 - oprava vodovodu financuje Vodárenská akciová společnost a.s. divize Znojmo.  Stavba „Rekonstrukce vodovodu" zahrnuje realizaci výstavby (rekonstrukce) vodovodního řadu z tvárné litiny DN 150 v délce 115,70 bm. Při stavbě „Oprava vodovodu" bude vyměněno stávající potrubí potrubím z tvárné litiny DN 150 v celkové délce 306 m. Na vodovodním řadu budou přepojeny stávající vodovodní přípojky.

Na základě projekční připravenosti akce proběhlo v měsíci říjnu tohoto roku výběrové řízení na dodavatele výše uvedených stavebních prací, přičemž nejlepší nabídku podala společnost VHS plus Znojmo s.r.o. Projekční práce a technický dozor na obou stavbách stavbě zajišťuje Vodárenská akciová společnost a.s.divize Znojmo.

Realizací  rekonstrukce a opravy vodovodu  pro veřejnou potřebu v ulici Suchohrdelská bude zajištěno zkvalitnění zásobení obyvatel pitnou vodou, neboť v uvedené lokalitě docházelo v posledních letech k častým poruchám, které se řešili pouze lokálními opravami.

Následně po dokončení této stavby bude ihned provedena celoplošná rekonstrukce chodníku, jejíž investorem bude Město Znojmo.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky