Zahájeny stavební práce na Zkapacitnění vodovodu Přímětice- Suchohrdly

Začátkem listopadu byly zahájeny stavební práce na stavbě „Zkapacitnění vodovodu Přímětice, Suchohrdly", resp. na vodovodních přivaděčích mezi obcemi Suchohrdly a Kuchařovice.  Celá stavba je realizována z důvodu nevyhovujících tlakových poměrů na vodovodní síti v obci Suchohrdly a s ohledem na další rozvoj v obci. Celá příprava byla započata již v roce 2007, kdy  Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko ve spolupráci s obcí Suchohrdly a Vodárenskou akciovou společností a.s. divizí Znojmo zahájila přípravné projekční práce na Zkapacitnění vodovodu Přímětice, Suchohrdly. Jelikož zkapacitnění vodovodu v obci Suchohrdly je podmíněno přepásmováním Přímětic do IV.tlakového pásma, došlo ke vzájemné dohodě, že investorem celé stavby bude  Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko, přičemž obec Suchohrdly se bude podílet na spolufinancování stavby nových vodovodních přivaděčů do obce Suchohrdly a objektů souvisejících.

Stavba tedy zahrnuje přepásmování Přímětic do IV.tlakového pásma skupinového vodovodu města Znojma(vystrojení 2 ks armaturních šachet, včetně přepojení uzlů), vybudování dvou nových vodovodních přivaděčů LT DN 150 od vodojemu Kuchařovice do vrchní části obce Suchohrdly v celkové délce 3142 m, stavební úpravy ve VDJ Kuchařovice, vybudování nového propojovacího řadu LT DN 100 v délce 342 m a provedení rekonstrukce části vodovodního řadu LT DN 150 v obci Suchohrdly v délce 700 m. Tímto záměrem tak dojde k rozdělení vodovodní sítě v obci Suchohrdly do dvou tlakových pásem (z důvodu značné konfigurace terénu - výškový rozdíl v obci je cca 50m), přičemž dolní část obce bude zásobena z VDJ Kuchařovice a horní část obce ze IV.tlakového pásma VDJ Kasárna - Přímětice. Rozdělením vodovodní sítě na dvě tlaková pásma tak dojde k výraznému  zlepšení tlakových poměrů v obci Suchohrdly.

Celkové náklady stavby činí 19 400,-tis.Kč, přičemž se podařilo získat dotace z MZe ČR ve výši 37% (7 178,-tis.Kč) a dotace z JMK ve výši 10% ( 1 940,-tis.Kč).

 Stavbu provádí sdružení firem VHS plus s.r.o. Znojmo a VHS Brno a.s., jenž bylo vybráno ve výběrovém řízení. Technický dozor investora na stavbě zajišťuje Vodárenská akciová společnost a.s.Brno, divize Znojmo, jenž byla i generálním projektantem celé stavby.

 V současné době se již dokončují práce na vodovodních přivaděčích mezi obcemi Kuchařovice a Suchohrdly, po novém roce budou (podle klimatických podmínek) zahájeny práce na výstavbě  a rekonstrukci vodovodu v obci Suchohrdly. Ukončení celé stavby se předpokládá do konce září 2010, přičemž kolaudace stavby by měla být nejpozději do konce roku 2010.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky