Změna zákazníka/kontaktních údajů

Jak postupovat při změně vlastníka nemovitosti? sekce FAQ

a) změna zákazníka

V tomto případě je třeba vzít v úvahu zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích § 8 odst. 5 a 6, kde se mj. říká, že vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem (odběratel=vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci-§ 2 odst. 5 výše uvedeného zákona). Při uzavírání smlouvy se mohou strany dohodnout, že odběratelem je třetí osoba (např. nájemce). Za tímto účelem je třeba, aby majitel vyplnil a doručil tiskopis zvaný Trojdohoda 

b) změna kontaktních údajů

  • změna poštovní adresy pro zasílání faktur
  • změna kontaktního telefonního čísla

 

Výše uvedené změny lze provést na základě písemného podkladu, který nám doručíte některým z následujících způsobů: 

osobně - osobní návštěvou zákaznického oddělení (úřední dny pondělí, středa 7:00-17:00)
poštou - na adresu zákaznického centra
faxem -  515 225 022
e-mailem - reklamace@vaszn_cz

Výjimkou jsou pouze změny vyjmenované v bodě b, které nevyžadují předtištěnou formu a mohou být podány osobně či telefonicky.

V žádosti o změnu příslušných údajů, prosím, uvádějte identifikační údaje o odběrateli, odběrném místě a přesné zformulování Vašeho požadavku (změny). Pro případ vzniklých nejasností uvádějte rovněž kontaktní telefon, případně faxové číslo či e-mailovou adresu.

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky