Dodatečná lhůta k předložení akcií

Představenstvo společnosti

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo: Brno, Soběšická 820/156, PSČ 638 01,
IČ: 494 55 842, spol. zapsána u Krajského soudu v Brně,oddíl B, vložka 1181

vyzývá dle ust. § 183l odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pozdějším znění, v souvislosti s přijetím usnesení valné hromady společnosti konané 6.11.2012 a následným přechodem vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům emitovaným společností na hlavního akcionáře obchodní společnost Svaz VKMO s.r.o. se sídlem Soběšická 156, 638 00 Brno, IČ: 25572245, zapsaná v obchodním rejstříku v Brně, oddíl C,  vložka 34545, jejichž vlastnické právo k účastnickým cenným papírům emitovaným společností zaniklo jeho přechodem na hlavního akcionáře, k předložení všech dosud nepředložených akcií emitovaných společností v dodatečné lhůtě od 24.1.2013 do 8.2.2013.

Zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku byl zveřejněn v Obchodním věstníku pod značkou 07577066-121120 dne 20.11.2012.

Výše protiplnění byla stanovena na 1 867,- Kč za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč.

Akcie se předkládají v sídle obchodníka s cennými papíry společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem v Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 27758419, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249 a to každé pracovní pondělí a středu mezi 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodinou.  CYRRUS  CORPORATE FINANCE, a.s. je možné také kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č.: 538 705 742, 538 705 773, email: corporate@cyrrus_cz.

O předání akcií bude sepsán protokol, ve kterém akcionář uvede platební instrukce pro výplatu protiplnění, tj. číslo bankovního účtu. Na žádost akcionáře je možno protiplnění zaslat i poštovní poukázkou. Při předání akcií je nutno předat listinné akcie a dostavit se s platným průkazem totožnosti.  V případě, že je předloží osoba, která není jejich majitelem a tento úkon činí v zastoupení, je nutné, aby předložila a odevzdala plnou moc s úředně ověřeným podpisem osoby, která je majitelem předmětných akcií a zplnomocňuje předkládající osobu k jejich předání. Zmocněnci právnických osob se prokáží plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

V případě, že vlastníci výše uvedených akcií své akcie nepředloží ani v dodatečné lhůtě určené společností v souladu s ust. § 183l odst. 6 ObchZ a § 214 odst. 1 ObchZ, bude společnost postupovat podle § 214 odst. 2 a 3 ObchZ, tj. nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné se všemi právními důsledky z toho vyplývajícími.