Jaký je postup, existuje-li důvodné podezření, že fakturační vodoměr měří špatně?

Potom je odběratel (vlastník či správce domu) oprávněn požádat dle zákona č.274/2001 Sb. o přezkoušení vodoměru dodavatele (VAS, a.s.). Přezkoušení je dodavatel povinen zabezpečit nejpozději do 30 dnů tak, že se provede zkouška vodoměru dle platné technické normy.

Zjistí-li se při zkoušce vodoměru vyžádané odběratelem, že:

a) údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem, vodoměr se považuje za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v tom případě provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. V takovém případě náklady spojené s výměnou vodoměru a přezkoušením hradí provozovatel.

V případě, že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevně zpochybnitelné, stanoví se množství dodané vody podle následného odběru ve stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody, pokud se provozovatel s odběratelem nedohodne jinak.

b) údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel.

Žádost o přezkoušení vodoměru nezbavuje odběratele vody povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě vyúčtovanou úplatu za vodu dodanou dle fakturačního vodoměru. Po skončení řízení dle bodu a) vyrovná dodavatel případný přeplatek jako vydání bezdůvodného obohacení odběrateli vody (viz Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod - II. bod)